Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven ble lagt frem i november, og denne uken har Spekter levert sitt høringssvar til forslagene. Odd Erik Stende peker på at private barnehager står for om lag halvparten av tjenestene i den norske barnehagemodellen, og at foreldreundersøkelser ofte viser at foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde med tilbudet.

I forslaget legger regjeringen opp til en sterkere kommunal styring av barnehagesektoren. Regjeringen foreslår blant annet å fjerne de nasjonale reguleringene for finansiering av private barnehager, og vil gi kommunene adgang til å redusere antall plasser en privat barnehage er godkjent for underveis i en vedtaksperiode.

Forslaget kan gi kommunene økte kostnader

– Samspillet mellom private og offentlige aktører har vært avgjørende for at vi har sikret full barnehagedekning i Norge. Derfor er det skuffende at regjeringen legger frem et forslag som vil gi de private barnehagene mindre trygghet og forutsigbarhet på tvers av kommunegrenser og vekslende politisk flertall, sier Odd Erik Stende.

Ifølge Agenda Kaupang sparer det offentlige om lag 2,9 mrd. kroner årlig på å bruke private barnehager som del av tilbudet. En oppholdstime i en privat barnehage koster kommunene 6,34 kroner mindre enn en oppholdstime i en kommunal barnehage. Mangfold og samhandling mellom offentlig og privat sektor bidrar også til innovasjon og økt fokus på kvalitet. Det gir større grunnlag for læring på tvers mellom barnehager med ulik erfaring og arbeidsformer.

– Den økte risikoen kan bidra til at færre private eiere ser seg tjent med å opprettholde driften, sier Stende. – En konsekvens av dette kan bli mangel på barnehager. Samtidig vil kommunene kunne få økte kostnader ved å overta driften fra de private. For kommunene vil dette kunne slå direkte ut i den resterende delen av tjenestetilbudet.

Må videreutvikle en mangfoldig barnehagesektor

Spekter mener finansieringsmodellen må sikre at de private driverne forblir en del av det totale tjenestetilbudet også i fremtiden. Økt kommunal styring av finansieringsmodellen for barnehager vil gjøre situasjonen vanskeligere for private eiere, frykter Stende.

– Spekter støtter derfor ikke forslaget om å gi kommunene adgang til å redusere antall barnehageplasser en barnehage er godkjent for med begrunnelse i overkapasitet i kommunen. Det vil svekke både foreldrenes valgfrihet og de private barnehagenes økonomiske forutsigbarhet, sier Stende.

Mye tyder på at miksen av offentlige og private barnehager er en av årsakene til at vi har en barnehagesektor med så høy grad av brukertilfredshet, forteller Stende.

– Det er derfor viktig at vi også fremover sikrer rammebetingelsene for de private barnehagene. Slik kan vi videreutvikle en mangfoldig barnehagesektor med en god blanding av store og små, offentlige og private aktører, med høy kompetanse og nok ansatte på jobb. Dette er viktig for barna og foreldrene, og det er god samfunnsøkonomi, avslutter Stende.

Les hele høringssvaret her. (PDF, 256KB)