– Når vi vet at innbyggertallet i Oslo og Akershus årlig øker med vel 21 000 er det et stort skritt i riktig retning at regjeringen legger opp til en ambisiøs og forutsigbar satsing og prioritering av infrastruktur og effektive kollektivløsninger i og rundt de store byene. Dette muliggjør en offensiv regionutvikling, nødvendig mobilisering av arbeidskraft og er avgjørende for å styrke næringslivets konkurranseevne, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Spekter har i arbeidet med Nasjonal transportplan lagt vekt på at framdriften i de mest sentrale infrastrukturprosjektene må forseres, som blant annet ferdigstillelse av InterCity-triangelet innen 2025. Bratten er likevel fornøyd med den tydelige satsingen på dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Hamar og Fredrikstad innen 2024 og at detaljplanleggingen av hele InterCity-triangelet og Ringeriksbanen skal iverksettes allerede i år.

– Jeg har forståelse for at denne NTPen er et resultat av tøffe prioriteringer og politiske kompromisser. Derfor er det gledelig at Regjeringen så tydelig tar til ordet for å følge opp den varslede satsingen  med forpliktende fremdriftsplaner og forutsigbar prosjektfinansiering. Jernbanesatsingen rundt Bergen og Trondheim sammen med viktige veiprosjekter i Nord Norge er også gledelige og viktige tiltak i moderniseringen av norsk infrastruktur, sier Bratten.

Hun varsler at Spekter fortsatt vil arbeide aktivt for at signalet om dobbeltspor i hele InterCity-triangelet og på Ringeriksbanen innen 2030 skal bli en realitet og ikke bare en ambisjon. Bratten peker også på andre viktige tiltak for å øke andelen kollektivreisende:

– Skal vi få flere til å reise kollektivt, er det avgjørende at tilbudet gjøres så godt og så enkelt som mulig. Sømløse overganger mellom buss– tog–trikk og bane vil være et viktig skritt i riktig retning.

Nødvendig prioritering av pressområder

Spektersjefen mener at manglende prioriteringer over tid har ledet til en for svak prioritering av pressområdene.

– Denne meldingen balanserer langt bedre hensynet til en nødvendig prioritering av pressområdene og en fremtidsrettet satsing på fornyet infrastruktur i distriktene enn tidligere NTPer, sier Bratten.

Samtidig advarer hun mot fristelsene til å føre en overbudspolitikk som setter norsk økonomi i fare:

– Slik vi vurderer det, hensyntar denne planen behovet for en målrettet samferdselssatsing, uten at det generer uønsket press på norsk økonomi og arbeidsmarked.

Gledelig satsing på drift og vedlikehold.

Det er svært gledelig at penger til vedlikehold økes, men Spekter ser med bekymring på at dette først får full effekt etter fire år av planperioden.

– Det er avgjørende at både gods- og persontogene holder rutetidene, og vi må unngå det store antallet signalfeil og annet som stopper togene. Dette kan kun skje gjennom en stor og snarlig satsing på vedlikehold, sier Bratten.

Bekymret for gods på jernbane

Bratten er imidlertid bekymret for situasjonen for gods på jernbane:

– Situasjonen for godstrafikken på bane er svært bekymringsfull. Vi er glad for at regjeringen setter av 8,3 mrd til godsinvesteringer, og ber om at prosjektene gjennomføres raskt. Det må også foretas en gjennomgang av administrative og økonomiske virkemidler, som stimulerer en overgang fra trailer- til banetransport.