Den lenge varslede stortingsmeldingen om NRK ble i formiddag presentert av kulturminister Thorhild Widvey.

-Meldingen gir en god beskrivelse av medieutviklingen, den globale konkurransen og NRKs oppgave og rolle i det norske samfunnet. Dette vil være viktig å ta med seg i den videre debatten om det norske mediemarkedet og NRKs rolle, sier Larsen.

To av de viktigste punktene i meldingen, er at regjeringen beholder kringkastingsavgiften ut denne stortingsperioden, og stiller krav om at Medietilsynet skal forhåndsgodkjenne nye innholdstjenester.  

- Det er positivt at regjeringen slår fast at NRK skal ha et tilbud på nett. Men NRK må få armslag til å utvikle innovative og nyskapende innholdstjenester i et stadig tøffere mediemarked. Bare på den måten kan de oppfylle forventningene til sin rolle som allmennkringkaster, fortsetter Larsen.

Mer skal utredes

Regjeringen har også besluttet at det skal nedsettes to utvalg. Det ene skal se på alternative finansieringsordninger for NRK. I tillegg skal et mediemangfoldsutvalg gi mer kunnskap om statens rolle i mediebildet.

- Utredninger som ble laget til Stortingsmeldingen konkluderte med at lisensordningen fungerer relativt bra og at NRK ikke er en trussel mot mediemangfoldet. Samtidig er det viktig at politiske beslutninger blir fattet med utgangspunkt i et best mulig faktagrunnlag, og jeg ser derfor fram til hva de nedsatte utvalgene kommer fram til, sier Larsen.

Viktige momenter i meldingen

Kringkastingslisensen videreføres inntil videre

NRK-lisensen videreføres ut denne regjeringsperioden. Innbetalingen av lisens har økt de siste årene, og ordningen har bred oppslutning. Selv om den utfordres av at flere og flere ser tv på pc, mobil og nettbrett. Dette kan over tid legge press på lisensordningen slik vi kjenner den, og det ligger til rette for omkamp om lisensen etter 2017.

Bredde i tilbudet skal sikres for å kunne være en god allmennkringkaster

NRK skal fortsatt være en «slagkraftig allmennkringkaster.

NRK får også krav om å øke andelen norsk musikk i P1, P2 og P3 fra 35 til 40 prosent. NRK skal også kjøpe mer innhold fra eksterne miljøer, og regjeringen krever at andelen innkjøpt innhold skal være på 40 prosent fra 2018.

Det stilles også krav til at NRK har et selvstendig ansvar for å sørge for at de bidrar til mediemangfold.

NRK skal fortsatt være tilgjengelig på nett

Teknologisk utvikling forutsetter at tilbudet må være tilgjengelig på nye flater og i form av nye tjenester. Regjeringen erkjenner at NRKs innhold må være tilgjengelig på alle plattformer, men presiserer at NRK ikke skal lansere rene «nytte-tjenester» som er i direkte konkurranse med kommersielle aktører.

Medietilsynet skal i framtiden forhåndsgodkjenne alle nye tjenester.

Les meldingen her