Den 11. desember 2018 avgjorde Høyesterett den såkalte «Norwegian-saken». Høyesterett tok blant annet stilling til om arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinansatte også ligger hos Norwegians morselskap, eller bare i datterselskapet der personellet er ansatt.

– Høyesterett holder fast ved sin tidligere praksis, om at arbeidsgiveransvaret som en klar hovedregel ligger i det selskapet hvor medarbeiderne er ansatt. Dermed skal det fortsatt svært mye til før to ulike selskap kan ha arbeidsgiveransvaret for den samme medarbeideren, sier Carlsen.

Høyesterett avviste dermed arbeidstakerorganisasjonenes omkamp på arbeidsgiverbegrepet. Høyesterett fastholder dermed det samme som Stortinget gjorde under behandlingen av utredningen «Arbeidstakeres stilling i konsernforhold m.v.». Da nedstemte Stortinget forslagene om å utvide arbeidsgiverbegrepet.

Carlsen fremhever videre at Høyesterett benyttet anledningen til å presisere at: «…domstolene bør være varsomme med å overprøve det som grunnleggende er forretningsmessige vurderinger av hva som er en hensiktsmessig selskapsstruktur for den virksomheten som drives. Dette er vurderinger som naturlig faller inn under arbeidsgivers rett til foretaksledelse.»

Høyesterett opprettholder tidligere praksis knyttet til entreprise vs. innleie av arbeidskraft

Høyesterett tok også stilling til grensen mellom innleie og entreprise. Konklusjonen ble at avtalene mellom Norwegians morselskap og datterselskapene, er å anse som entreprisekontrakter.

Høyesterett la stor vekt på at det er ledelsen i datterselskapene som har ansvaret for å lede arbeidet, og for resultatet av arbeidsinnsatsen.

I tillegg vurderte Høyesterett følgende:

  • Hvem som holdt det sentrale utstyret som brukes.
  • Hvordan vederlaget var utformet.
  • Hvem som bestemte hvilke arbeidstakere som skulle brukes til oppgaven mv.

– Høyesterett opprettholder dermed sin tidligere praksis. Dette bidrar til forutsigbare rammebetingelser for arbeidsgiverne, sier Carlsen.

Reglene for midlertidig ansettelse ved intern omorganisering er klargjort

Høyesterett presiserte også reglene for midlertidig ansettelse ved intern omorganisering. I dommen heter det at: «det kan være vanskelig å få alt til å virke etter hensikten med en gang. Da kan det oppstå et praktisk behov for mellomstadier med midlertidig ansettelse eller innleie».

– Med dette klargjør Høyesterett at det i slike tilfeller ikke er utelukket med midlertidig ansettelse eller innleie. Dette må for øvrig vurderes konkret i den enkelte situasjon, sier Carlsen.

Kort om bakgrunn i saken

Det har gjennom flere år vært selskapsrettslige omorganiseringer i Norwegian-konsernet. Piloter og kabinansatte i Norwegian ble etter dette ansatt i egne pilot- og kabinpersonellselskaper i konsernet. Fagforeningene krevde blant annet at Norwegian-konsernets morselskap skulle ha arbeidsgiveransvaret for piloter og kabinpersonell. Høyesterett ga dem ikke medhold i dette.

De viktigste spørsmålene Høyesterett tok stilling til var:

  • Om kontraktene mellom de ulike selskapene i Norwegiankonsernet var å anse som innleie av arbeidskraft, eller om de utgjorde levering av en entreprisetjeneste til Norwegians morselskap.
  • Om Norwegians morselskap var å anse som arbeidsgivere for de ansatte i datterselskapene som leverte tjenester.