Spekter uttaler i høringsuttalelse til ny sentralbanklov (NOU 2017:13) at det ikke er åpenbare behov for store endringer i organiseringen av Norges Bank, herunder forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU).

En best mulig forvaltning av oljefondet og en best mulig utøvelse av sentralbankfunksjonen er avgjørende for norsk økonomi og derfor også for partene i arbeidslivet. For balansen i økonomien er det viktig at pengepolitikken, finanspolitikken og inntektspolitikken utøves på en best mulig måte. Det må derfor utvises stor grad av forsiktighet i eventuelle endringer i rammebetingelser og organisering av en sentralbank, ikke minst når erfaringene med nåværende organisering er gode. Det samme gjelder endringer knyttet til organisering og forvaltning av oljefondet (SPU).

Spekter ser imidlertid at det kan være et behov for revisjon og modernisering av gjeldende sentralbanklov, slik at den er bedre tilpasset dagens situasjon.

Spekter støtter utvalgets forslag til formålsparagraf. Det har, etter at utvalget kom med sin innstilling, vært reist en debatt om å forsterke sentralbankens ansvar for høy og stabil produksjon og sysselsetting.

- Det bør være et primærmål for en sentralbank å sikre en stabil pengeverdi og stabilitet i det finansielle systemet. Samtidig er det selvfølgelig viktig at dette utøves på en slik måte at høy og stabil produksjon og sysselsetting oppnås, slik Norges Bank også har utøvd sitt mandat i dag. Vi støtter derfor formålsparagrafen slik den er foreslått, sier Bratten.

Det følger av gjeldende lov at Norges Bank har plikt til å forelegge saker av særlig viktighet for Finansdepartementet, og at Kongen har myndighet til å instruere banken. Her avviker norsk lovgivning fra det som er vanlig i mange andre land der sentralbanken er gitt en friere stilling. Imidlertid er også praksis i Norge at sentralbanken har en friere stilling enn det man kan lese ut av gjeldende lov.

- I en revidert lov er det viktig at denne praksisen tydeliggjøres og at en utvikling av sentralbanklovgivningen går i retning av en klart uavhengig sentralbank, sier Bratten

Spekters høringsuttalelse kan leses her