Halvparten av norske kvinner svarer i en NorStat-undersøkelse at de kan jobbe mer hvis arbeidstiden blir lagt bedre til rette for det. Fortsatt er det slik at 40 prosent av kvinnene jobber deltid, mot 14 prosent av mennene. Det er fortsatt kvinnene som tar mesteparten av ansvaret hjemme.

- Målet i norsk arbeidsliv må være at flest mulig skal jobbe heltid i faste stillinger. Det er bra for den enkelte som får en inntekt å leve av og for samfunnet som har behov for arbeidskraften. Skal vi nå dette målet, må arbeidstidsbestemmelsene brukes i tråd med dagens virkelighet og behov, sier Bratten.

-Det blir en avsporing av debatten å hevde at dette dreier seg om å henge ut småbarnsforeldre. Spekter mener man absolutt kan ha legitime grunner til å jobbe i lavere stillingsbrøk i perioder. Slik jeg kjenner Gerd Kristiansen, tror jeg hun er enig med oss i det, sier Bratten.

Hun understreker at dagens lovverk åpner for at man har krav på redusert stilling for å eksempelvis ivareta omsorg overfor små barn. Det er dessuten verdt å merke seg at det ikke er kvinner med yngst barn som jobber mest deltid.

I følge SSB hadde småbarnsmødre for ti år siden en deltidsandel på 45 prosent. Denne har sunket til 36 prosent i dag. Blant kvinner som ikke har barn eller har barn over 16 år, har deltidsandelen derimot økt fra 42 prosent til 44 prosent de siste ti årene.

Arbeidstiden må tilpasses bedre

Spekter er opptatt av at arbeidstidsbestemmelsene må praktiseres på en måte som gagner både ansatte, brukere og virksomheten.

- Pasientene er innlagt hele døgnet, sju dager i uken. Busser og tog skal gå natt og dag, og skjer det noe viktig vil vi ha journalister på vakt som kan gi oss nyheter selv om klokken har passert midnatt. Velferdssamfunnet skal ha samme kvalitet i helgen som på tirsdag. Da er det en selvfølge at arbeidsplanene må settes opp i forhold til dette. Det kan ikke være frivillig å jobbe helger, kvelder og netter. Velferdsstaten kan ikke organiseres basert på frivillighet, sier Bratten

Bratten mener det er gledelig at arbeidstidsutfordringene settes på dagsorden.
- Dette er en viktig og svært betimelig debatt. Ekstra gledelig er det at stadig flere viser interesse for å se på praktiseringen av arbeidstidsbestemmelsene med nye øyne, sier Bratten.