Spekter sine medlemsvirksomheter innen helse og omsorgssektoren er offentlige, private og ideelle. Samtidig er de både produsenter, kjøpere og utviklere av helsenæringens tjenester. 

- Spekter deler grunnsynet i denne meldingen, om at vi ikke lenger kan snakke om helse og næring hver for seg. Vi mener at i tilnærmingen til de utfordringer som ligger i møtet mellom helse og næringspolitikk trengs det et helhetlig perspektiv på helsesektoren, og at ikke bare den private delen av helsenæringen berøres, sa Stende.

Skjer mye næringsutvikling i helseforetakene

Helseforetakene bidrar i stor grad til både innovasjon og utvikling.

Et eksempel på dette er Oslo Universitetssykehus (OUS) som har kartlagt hva næringlivssamarbeidet bidrar til.

- Kartleggingen fra OUS viser at verdien av selskapsporteføljen skapt av teknologier og ideer fra OUS i 2017 var estimert til 6,3 milliarder kr. OUS inntar i sin samhandling med næringslivet viktige roller som ekspert, leverandørutvikler og som næringslivsetablerer. Dette viser den betydning de har som aktør for næringsutvikling, sa Stende.

Det er innen behandling og tjenester den store delen av verdiskapingen, og antall ansatte ligger.

- Det er fint og flott med nye legemidler, og apparater. Men helsenæring handler også om tjenester. Det er gledelig å se at helsenæringsmeldingen anerkjenner dette. Vi trenger godt samspill mellom offentlige og private tjenesteytere, sa Stende.

Mer mangfold og innovasjon

 Spekter mener ikke at private tjenester nødvendigvis er bedre fordi de er private. Bruk av private kan bidra til mangfold, innovasjon og effektivisering, i tillegg til økt kapasitet.

- Her ser vi også at for eksempel at laboratoriene og Apotekene kan spille en større rolle i helsetjenesten enn de gjør i dag, nettopp for å bidra til en effektiv og innovativ helsetjeneste, sa Stende.

Kultur for samarbeid

Spekter pekte på betydningen av det Regjeringen sier i meldingen om at de ønsker «en sterkere kultur for samarbeid mellom næringsliv og helse- og omsorgssektoren» og at «Helse- og omsorgssektoren skal være en krevende utviklingspartner og kunde».

- Det er viktig at dette ikke bare beskrives som en utfordring for helseforetakene. Styrket kultur for samarbeid innebærer også at næringslivet i større grad forstår det offentliges behov, kultur og rammebetingelser, sa Stende

Konstruktivt samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører

Stortingsmeldingen berører kommunenes omsorgsutfordringer. I norske kommuner vil det i årene framover være et økende behov for heldøgns omsorg.

- En verdig og god eldreomsorg med høy kvalitet fordrer et konstruktivt samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører. Vi mener det vil sikre mer innovasjon, bedre kvalitet og raskere tilgang til nye heldøgns omsorgsplasser. Samtidig gir det grunnlag for næringsutvikling innen omsorgstjenestene, sa Stende.

Se opptak av høringen på Stortingets Nett-TV.

Les høringsnotatet her. (PDF, 206KB)