Spekter har i lengre tid understreket viktigheten av å bygge ut samferdselstilbudet i de naturlige bo- og arbeidsmarkedsregionene. Han peker særlig på tilbudsforbedringene i Oslo-området, på Vossebanen, Jærbanen og Trønderbanen (R2027), ny Oslotunnel, indre InterCity og Ringeriksbanen som gode tiltak som ligger inne forslaget som ble presentert i dag. Et annet godt eksempel fra NTP så langt, er at Avinors anbefaling om bygging av ny lufthavn i Bodø følges opp. Det vil gi en ny og moderne flyplass kombinert med en betydelig fortetting av boliger og arbeidsplasser i Bodøregionen.

- Det er positivt at samferdselstilbudet i bo- og arbeidsmarkedsregionene synes å bli fulgt opp i kommende NTP. Dessuten er det bra at det nå legges opp til en lengre planhorisont som bidrar til mer forutsigbarhet for aktørene, sier Larsen.

I NTP 2018 - 2029 legges det opp til å bruke 928,7 mrd. Dette gir et gjennomsnitt på 77 milliarder pr. år, og er historisk høyt. Larsen minner om at samfunnsøkonomisk lønnsomhet må ligge til grunn for investeringene.

- Selv om viljen til å satse er stor, så må man være kritisk til hvilke prosjekter som igangsettes, og det må ligge en samfunnsøkonomisk analyse bak. Vi har dessverre sett for mange eksempler på dyre samferdselsprosjekter som blir igangsatt uten at dette perspektivet blir nok vektlagt, sier Larsen