Regjeringen foreslår å bruke 3,7 prosent av oljefondets verdi over årets statsbudsjett. Det tilsvarer 402,6 milliarder kroner. Det er andre år på rad at regjeringen går langt over handlingsregelen. Til sammen er det nå brukt 229 milliarder kroner på krisetiltak i år og i fjor.

– Det kreves en ekstra innsats til vi får kontroll over pandemien, og samfunnet kan gjenåpnes. Vi kan bruke ekstra midler fra Oljefondet en kort periode fordi vi er i en unik økonomisk situasjon. Men på lengre sikt er det økonomisk verdiskapning, høy sysselsetting og økt produktivitet som skal finansiere velferdssamfunnet. Den høye oljepengebruken må ta slutt så snart behovet for ekstraordinære tiltak er over, sier Bratten.

Fortsatt bekymringsfull høy arbeidsledighet

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil ligge på 4,4 % i år. Antall arbeidsledige har siden mars i fjor steget kraftig som følge av pandemien og nedstengingen av samfunnet. Ettervirkningene av smitteverntiltakene vil prege norsk økonomi og særlig norsk arbeidsmarked i lang tid framover. Selv om aktivitetsnivået ser ut til å ta seg opp i tiden som kommer, er det sannsynlig at arbeidsledigheten vil ligge på et høyt nivå i lang tid fremover. Spekter er positive til at regjeringen foreslår tiltak rettet inn mot grupper som har tapt læring som en følge av pandemien.

– Det er avgjørende at den høye arbeidsledigheten ikke biter seg fast. Situasjonen er krevende for mange utsatte grupper, og vi må særlig sørge for at ungdomsledigheten holdes nede. At det nå bevilges over en kvart milliard til tiltak som kan hjelpe elever til å ta igjen læring de har tapt som følge av pandemien, er høyst nødvendig og viktig. Norsk arbeidsliv er avhengig av god og kvalifisert arbeidskraft, og dette er viktig for fremtidig mobilisering av arbeidskraft og høy yrkesdeltakelse, sier Bratten

Positivt at tilleggsavtalene med togselskapene utvides

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 435 millioner kroner for å ta høyde for tilleggsavtaler med togselskapene ut oktober. Innenfor gjeldende bevilgning på posten er det satt av 750 millioner kroner for tilleggsavtaler med togselskapene om et grunnleggende tilbud for arbeidsreiser første halvår av 2021.  Regjeringen foreslår også å videreføre støtten til lokal kollektivtransport og til ekspressbussene.

– Det er positivt at regjeringen har lyttet til jernbaneaktørene og Spekters klare ønske om å forlenge tilleggsavtalene. Fortsatt er antall reisende for lavt til at togselskapene kan opprettholde et grunnleggende tilbud med ordinært vederlag. Gjeldende smitteverntiltak medfører også begrensninger i kapasiteten på avgangene. Det er avgjørende for jernbaneaktørene at det tas høyde for at det kan bli behov for tilleggsavtaler også i andre halvår, og at situasjonen for andre aktører i kollektivsektoren følges nøye i tiden framover, sier Bratten.

Positivt at ordninger for kultursektoren forlenges

Spekter er fornøyd med at kompensasjons- og stimuleringsordningen for kultursektoren foreslås videreført til oktober.

– Kulturvirksomhetene var de første som ble stengt ned, og det ser ut til at de blir de siste som blir gjenåpnet. Kultursektoren er dermed et av de områdene i samfunnet som har blitt hardest rammet av smittevernrestriksjonene. Mange i sektoren er avhengig av at kompensasjonsordningene forlenges, og derfor er forslaget i RNB positivt. Spekter er også fornøyd med at regjeringen setter i gang en helt nødvendig rehabilitering av Den Nationale Scene i Bergen, sier Bratten.