Fra 1. juli blir den generelle adgangen til midlertidig ansettelse for en periode på inntil tolv måneder opphevet. Endringen begrunnes i at bestemmelsen benyttes i liten grad. Dette viser også en kartlegging gjort blant Spekters medlemsvirksomheter.

Etter 1. juli 2022 må arbeidsgivere sørge for at avtaler om midlertidig ansettelse inngås med hjemmel i et av de øvrige grunnlagene for midlertidig ansettelse. Disse finner man i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav a-e. Disse grunnlagene er:

  • når arbeidet er av midlertidig karakter
  • vikariat
  • for praksisarbeid
  • deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV
  • for idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Nye regler om hjemmekontor som særlig berører arbeidstid

Fra 1. juli endres hjemmekontorreglene. Fast hjemmekontor én dag i uken eller mer omfattes av nye regler, mens det gjøres unntak hvis arbeidet er kortvarig eller sporadisk. Det må som hovedregel fortsatt inngås skriftlig avtale for hjemmearbeid som omfattes av reglene, bortsett fra når arbeid i hjemmet skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidstidsreglene blir nå like både på arbeidsplassen og hjemme.

Endringene får først og fremst betydning for arbeidsgivere som har ansatte som skal jobbe helt eller delvis hjemmefra som fast ordning, og det er først og fremst arbeidstidsbestemmelsene som er endret i forhold til tidligere forskrift. Nå vil ansatte på hjemmekontor omfattes av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Det innebærer en innstramning på enkelte områder som nattarbeid og søndagsarbeid hvor det tidligere har vært mer fleksible regler.

Arbeidsgiver må vurdere i hvert enkelt tilfelle om hjemmekontorarbeidet omfattes av forskriften eller ikke. Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger til grunn at noen få dagers hjemmearbeid typisk vil være kortvarig, og ikke vil omfattes av nye regler. En til to ukers hjemmearbeid begrunnet i f.eks. midlertidig tilrettelegging, vil også være omfattet av unntaket, og hjemmekontorforskriften vil da ikke gjelde. Men, fullt hjemmearbeid i en måned eller mer vil etter departementets syn normalt ikke være kortvarig. Hjemmekontorforskriften vil da gjelde.

Hjemmearbeidet vil være sporadisk hvis det skjer av og til, og ikke i for stort omfang eller som en fast ordning. Dette gjelder for eksempel hvis arbeidstaker av og til tar med seg arbeid hjem. Hvis hjemmearbeidet har et visst omfang og utføres jevnlig, vil forskriften i utgangspunktet gjelde.

Endringer i reglene om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-ordningen)

Reglene om pensjon fra første krone trådte i kraft 1. januar 2022, men Finansdepartementet fastsatte overgangsregler i forskrift som innebærer at bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjonsordning må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022.

Reglene innebærer endringer i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP), og arbeidsgivere må tilpasse pensjonsordningene etter disse.

De nye reglene innebærer bl.a. at det blir krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekt fra første krone. Arbeidsgivere må derfor være nøyaktige med inn- og utmeldinger av arbeidsforhold i a-meldingen.

Det er viktig å være oppmerksom på at minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningene er opphevet, og at alle arbeidstakere dermed skal meldes inn når inntekten overstiger grensene for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på 1 000 kroner, men 10 000 kroner for skattefrie organisasjoner mv. De som er usikre på hvilken grense som gjelder, oppfordres til å ta kontakt med tjenestepensjonstilbyderen for en avklaring. Det blir ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere. Aldersgrensen for medlemskap er satt ned fra 20 til 13 år, slik som i folketrygden.

Søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Stortinget har vedtatt å gi fagforeninger søksmålsrett ved spørsmål om hvorvidt virksomheten driver med ulovlig innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Dette er en gjeninnføring av regler som ble opphevet i arbeidsmiljøloven 2015.

Spekter støttet ikke det fremlagte forslaget i høringsrunden siden det bryter med viktige prinsipper i sivilprosessen og heller ikke kan begrunnes i forekomsten av innleie.

Fougnerutvalget vurderte nylig utviklingen i ulike tilknytningsformer, herunder innleie, ut fra en hypotese om at bruken av alternative tilknytningsformer har økt i omfang. Utvalgets faktagrunnlag viste imidlertid at innleieandelen er relativt stabil og svært lav (under 2 prosent).

Det er likevel gjennom flere år foretatt en rekke endringer i regelverket om innleie. Lønns- og arbeidsvilkårene for innleide ble styrket i 2013 gjennom likebehandlingsprinsippet, adgangen til innleie ble strammet inn i 2019 og Arbeidstilsynet fikk tilsyns- og påleggsmyndighet for innleie fra 2020.

Spekter mener at flere av disse reguleringene er så ferske at de knapt har fått tid til å virke.  Innleiesaker kan fagforeningen allerede med dagens regler benytte en rekke prosessuelle virkemidler, enten enkeltvis eller i kombinasjon. Fagforeningen kan reise sak i eget navn eller støtte enkeltindivider i individuelle spørsmål. De kan erklære partshjelp og/eller reise gruppesøksmål. Både ved bruk av partshjelp og gjennom gruppesøksmål vil terskelen for å fremme saker for domstolsbehandling bli lavere. Disse virkemidlene er tilstrekkelige for å ivareta fagforeningenes egne og medlemmenes interesse

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven er en ny lov som trer i kraft 1. juli. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Det betyr at alle kan kreve å få informasjon fra virksomhetene som omfattes av loven, om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Spekter vurderer at svært mange av våre medlemsvirksomheter vil være omfattet av loven, og gjør oppmerksom på at virksomhetene må forberede seg på å gjennomføre en aktsomhetsvurdering.