EUs finansministre vedtok 4. oktober 2022 å innføre et direktiv om tilstrekkelig minstelønninger i EU. EU-kommisjonen har nå vurdert direktivet og konkludert med at dette ikke er EØS-relevant. Dermed blir det ikke innført noe minstelønnsdirektiv i Norge.  

– Dette er det Spekter, i likhet med partene i arbeidslivet og regjeringen, har hevdet hele tiden. I Norge har vi en lang tradisjon for at lønnsdannelsen er partenes ansvar. Sett bort fra allmenngjøringsinstituttet, som har et spesifikt formål, overlater myndighetene til partene i arbeidslivet å regulere lønn og godtgjøring gjennom forhandlinger med utgangspunkt i tariffavtalene, sier Bratten. 

Spekter har hele tiden vært avvisende til en lovbestemt minstelønn, fordi den flytter ansvaret for lønnsdannelsen fra partene til myndighetene.  

– Ethvert tilløp til inngripen i partenes ansvar vil kunne svekke oppslutningen om den norske modellen for lønnsdannelse, og dermed få store konsekvenser det organiserte arbeidslivet. Vi har derfor konsekvent fremholdt at det i Norge ikke er behov for et direktiv om minstelønn, som i sin form ville kunne påvirke eller svekke den norske modellen med frie forhandlinger mellom partene, slår Bratten fast.  

Spekter er derfor svært tilfreds med at EU-kommisjonen nå har slått fast at en minstelønnsmodell ikke er EØS-relevant.