For landet totalt sank det legemeldte fraværet med 0,4 prosentpoeng fra 1. kvartal 2013 til samme kvartal i 2014. Helt tilsvarende utvikling ser vi for både helseforetakene og øvrige Spektervirksomheter.

Det totale legemeldte fraværet var for 1. kvartal i 2014 var på 5,5 prosent for Norge, mens helseforetakene hadde et fravær på 6,5 prosent. For øvrige Spektervirksomheter var fraværet på 5,7 prosent. At sykefraværet i Helseforetakene ligger noe høyere, skyldes primært den høye kvinneandelen blant de ansatte. Kompenserer man for dette, er fraværet omtrent på samme nivå som i andre virksomheter.

På landsbasis har kvinner i 1. kvartal i 2014 et legemeldt sykefravær på 7,3 prosent og menn 4,2 prosent. For Spektervirksomhetene innen helse er tallene for menn 4 prosent, mens menn i øvrige Spektervirksomheter har et fravær på 4,7 prosent i denne perioden. Kvinner i helseforetakene har et fravær på 7,6 prosent, mens i øvrige Spektervirksomheter er dette fraværet på 7,4 prosent.