25. mars uttrykker Fanny Voldnes bekymring for at nye reformer kan medføre at flere private aktører kan bidra i offentlig tjenesteproduksjon. Hun overser at private bedrifter allerede rengjør skoler, tømmer søppel og bygger veier, jernbane og skoler. Målet om full barnehagedekning hadde heller aldri blitt en realitet uten bidrag fra private aktører.

Ingen er uenig i at offentlige midler skal brukes til det beste for fellesskapet. Men man kan ikke unnlate å sikre gode tjenester til innbyggerne fordi noen kan komme til å tjene penger på det.

Det er grunn til å spørre om Voldnes mener at ansatte i offentlig sektor er mer samvittighetsfulle og egnet til å finne løsninger på fremtidens velferdsoppgaver enn privatansatte. Det er sjelden noen blir dårligere av å konkurrere med andre som gjør tilsvarende oppgaver. Sunn konkurranse inspirerer, trekker ofte det beste ut av folk og bidrar til viktige innovasjoner.

Det er over 25 år siden Hermansenutvalget konkluderte med at en storstilt omstilling av offentlig sektor var nødvendig. Deretter har over 200.000 arbeidsplasser blitt flyttet ut av offentlig sektor og over i foretak eller aksjeselskap. Rapporten «Fra vesen til virksomhet», som Kåre Hagen utarbeidet da han jobbet på BI i 2008, dokumenterte at disse omstillingene har vært vellykket. Kvaliteten på tjenestene har blitt bedre, de ansatte trives og den politiske styringen har ikke blitt svekket. Offentlig tjenesteproduksjon som tidligere var utgifter på statsbudsjettet, er nå inntekter.

Spørsmålet er ikke om vi trenger private aktører til å bidra i offentlig tjenesteproduksjon. Det er mer enn nok oppgaver til alle. Uansett om en virksomhet har en privat, offentlig eller ideell aktør som eier, skal det leveres høy kvalitet. Penger skal anvendes rasjonelt og effektivt, og aktørene må delta i det organiserte og seriøse arbeidslivet.

Når disse faktorene er til stede, ligger det godt til rette for å anvende konkurranse for å tilby best mulig tjenester.

Innlegget er skrevet av Gunnar Larsen og publisert i Klassekampen 28. mars 2015