Akademikerne valgte overraskende å bryte forhandlingene med Spekter i begynnelsen av august.

Vil tilrettelegge for ordinær sykehusdrift også etter fem

Spekter har i forhandlingene fremsatt et krav om at flere leger, på lik linje med andre arbeidstakere, skal kunne ha ordinær arbeidstid frem til klokken 21 dersom det er hensiktsmessig.

Sykehuslegene har i dag en egen avtale om at deres normalarbeidstid er 07-17 ukens fem første dager. Ut over det går de i vakter og ivaretar kun øyeblikkelig hjelp.

Politiske krav og befolkningens forvetninger

Det er to årsaker til at Spekter mener det er behov for å endre arbeidstidsbestemmelsene for legene. For det første har sykdoms- og behandlingsbildet endret seg vesentlig siden avtalene ble inngått for flere tiår siden. Mer kan gjøres ved dagbehandling og poliklinikk og befolkningen forventer å kunne få time på sykehus også på ettermiddag og kveld. For det andre foreligger det et politisk pålegg om at bygg og utstyr må utnyttes bedre. For å få til dette må arbeidsmiljølovens bestemmelser om normalarbeidsdag mellom 06 og 21 også gjelde for sykehuslegene.

Videre har Spekter vært innstilt på å følge opp foretakseiers forventning om å sørge for at flest mulig leger i spesialisering kan gis fast ansettelse.

Sentral avtale viktig

I forhandlingene har Legeforeningen stilt krav om å fjerne den sentrale avtalen om at leger kan ha lenger arbeidstid hver uke og dag enn det som normalt gjelder for andre arbeidstakere. Dette er en avtale som har virket i flere ti-år, og som danner grunnlaget for hele overenskomsten mellom Spekter og Legeforeningen.

Legeforeningen vil heller at slike avtaler skal kunne inngås lokalt, og krever i tillegg byråkratiske godkjenningsprosesser og vetorett for tillitsvalgte på arbeidsplaner. Konsekvensen er at arbeidsgiver, som har ansvar for både forsvarlig drift og arbeidsmiljø, ikke får det endelige ansvaret for arbeidsplanene.

Spekter ønsker derfor å videreføre ordningen med en sentral avtale for legers arbeidstid, slik at man lokalt kan finne frem til gode og tilpassede løsninger innen denne. Dette vil også bli et tema i meklingen.

- Spekter ser frem til en konstruktiv mekling slik at vi unngår en streik som vil ramme pasientene, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

 

Fakta om spesialisthelsetjenesten