- Spekter oppfatter at kjernen i tvisten handler om arbeidstid. Vi mener at arbeidstid kan planlegges på flere måter, slik dagens avtale gir rom for. Vi vil derfor videreføre denne, og vi vil ikke innfri Legeforeningens krav om det kun skal være én måte å planlegge arbeidstid på, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Driften av norske sykehus har på mange områder endret seg betraktelig siden helseforetaksreformen i 2002. Stadig økende krav og forventinger fra befolkning og myndigheter til kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen er et faktum.

Nye pasient- og brukerrettigheter krever i større grad enn tidligere at sykehusenes aktiviteter og legenes arbeidstid planlegges med lengre tidshorisont. I oppdragsdokumentet fra departementet, bes de regionale helseforetakene blant annet om å innføre en planleggingshorisont for bemanning ved poliklinikkene på minimum 6 måneder.

-Kravene fra Legeforeningen griper inn i arbeidsgivers styringsrett og mulighet for å oppfylle disse rettighetene og kravene. Å avtalefeste at det kun skal være én måte å planlegge arbeidstiden på, vil begrense arbeidsgivers muligheter til å planlegge ressursene til det beste både for pasienten, virksomheten og den enkelte lege innenfor de rammer som overenskomsten definerer. Dette innebærer også hensynet til forutsigbarhet og økonomi, sier Bratten.

Hun understreker at det er arbeidsgiver som til syvende og sist er ansvarlig for tilbudet til pasientene, sikkerhet, drift og arbeidsmiljø.

- Sykehusene må ha muligheter til å planlegge ressursene til det beste både for pasienten, virksomheten og den enkelte lege – selvsagt innen de rammene lov og avtale setter av vernebestemmelser og arbeidstid, sier Bratten.

- Spekter beklager at det ikke ble oppnådd enighet gjennom forhandlingene med Akademikerne, men ser nå frem til en konstruktiv mekling, hvor vårt mål er å få til gode løsninger både for de ansatte og helseforetakene slik at vi unngår streik, sier Bratten.

Det er satt av to dager til mekling. Fristen utløper ved midnatt 6. september (natt til onsdag).