Mediemangfoldsutvalget leverte sin utredning  «Det norske mediemangfoldet» (NOU 2017:7) til Kulturdepartementet i mars.

Digitalisering gir nye utfordringer, og sammen med globalisering gir dette en annen og økt konkurranse som også kan sette mediemangfoldet under press.

I høringssvaret påpeker Spekter at det må gjøres nødvendige politiske prioriteringer i samarbeid med bransjen selv, for å sikre en levedyktig norsk mediebransje i en global konkurransesituasjon. Mediepolitikk er etter vårt syn demokratipolitikk, noe som skulle tilsi høye politiske ambisjoner for den norske mediebransjens evne til å levere samfunnsviktig journalistikk i en omfattende omstillingsperiode.

Dessuten må mediepolitikken legge til rette for mangfold av medier og kvalitet i mediene, samtidig som det er en armlengdes avstand mellom myndighetene og mediene.

Mediepolitikken må sikre stabile rammevilkår

Rapporten fra Mediemangfoldsutvalget, viser at det norske systemet for statlig støtte til mediesektoren har bidratt til å sikre befolkningen et bredt medietilbud. Norsk mediepolitikk har uten tvil bidratt til at Norge i dag har flere kommersielt finansierte tv-kanaler, radiokanaler og drøyt 240 papiraviser, samt en offentlig finansiert allmennkringkaster med bred oppslutning i befolkningen.

Spekter mener Mediemangfoldsutvalget gir en dekkende beskrivelse av hovedutfordringene norsk mediebransje står overfor, med hensyn til å bevare og utvikle et mangfold av norske redaktørstyrte medier i en global konkurransesituasjon.

Mediemangfoldsutvalget beskriver både drivkreftene bak og status for mediemangfoldet i Norge. Legger man denne beskrivelsen til grunn, preges norsk mediesektor fremdeles av et stort mangfold av tilbydere, innhold og bredde i folks mediebruk. Samtidig er mediene i sterk omstilling, der tradisjonelle forretningsmodeller svekkes, og mediebruken endres raskt. Spekter understreker derfor i høringssvaret at mediepolitikken må bidra til å sikre stabile rammevilkår.

NRK som allmennkringkaster

Mediemangfoldsutvalget mener det er viktig å videreføre en stabil og forutsigbar finansiering av NRK som allmennkringkaster. Spekter støtter utvalgets tilnærming til NRKs ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet, og vi er kjent med at NRK har startet et arbeid for å gi forpliktelsen tydelig retning og innhold.

Spekter mener det er tre hovedhensyn som er avgjørende i vurderingen av fremtidig offentlig finansering av allmennkringkasting.

  • Ordningen må sikre NRKs redaksjonelle uavhengighet
  • Ordningen må være økonomisk og teknologisk bærekraftig over tid, samt sikre NRK mulighet for langsiktig planlegging.
  • Ordningen må oppfattes som rimelig, rettferdig og tydelig av publikum.

Redaksjonell uavhengighet er det viktigste kriteriet ved valg av finansieringsmodell. Det tilsier at alminnelig skattefinansiering over statsbudsjettet ikke er ønskelig, da publikums oppfatning av NRKs uavhengighet kan svekkes. For å opprettholde ordningens legitimitet i befolkningen, må det også være tydelig for publikum hva pengene går til og hva publikum får igjen.  Hensynet til legitimitet og oppslutning betyr også at ordningen ikke bør åpne opp for mange gråsoner der det er uklarhet knyttet til hvem som plikter å betale, samt beløpets størrelse.

Positive til stiftelseseid NRK

Mediemangfoldsutvalget foreslår at eierskapet til NRK overføres til en stiftelse. Forslaget om å overføre eierskapet til NRK AS til en stiftelse har vært behandlet i to stortingsmeldinger. Spekter viser i vårt høringssvar til denne prosessen og vi stiller oss positiv til en ordning der eierskapet overføres til en stiftelse, som vil ha som hovedoppgave å velge styret til NRK AS og fungere som generalforsamling for styret.

Les hele høringssvaret her: Høringssvar - NOU 2017:7 Mediemangfold