Hun påpekte at Spekter stadig får tilbakemelding om at det utdanningsløpet sykehusene trenger og etterspør for spesialsykepleiere, ved enkelte universitet og høgskoler blir erstattet av mastergrader.

- Sykehusenes primære behov er spesialsykepleiere som arbeider pasientnært, tilpasset døgnkontinuerlig drift. Sammensetning av hvilken kompetanse som er nødvendig vil variere etter oppgaver, spesialiseringsnivå, tjenestekompleksitet og nærhet til forskning og utvikling, sa Wikdahl.

Hun understreket at det er underkapasitet av spesialsykepleiere innenfor intensiv, anestesi og operasjon, og at dette er kritisk viktig kompetanse for helseforetakene.

- Det er utdanningsinstitusjonene som må tilpasse seg sykehusenes behov, og ikke omvendt når det gjelder kritisk kjernekompetanse til pasientbehandlingen, sa Wikdahl.

 Arbeidstidsreglene må endres

Wikdahl påpekte også at Arbeidstidsutvalgets rapport med forslag om nye regler for skift/turnusarbeid, et forslag også produktivitetskommisjonen sluttet seg til, må følges opp.

- To offentlige ekspertutvalg har tatt til orde for at dette bør gjennomføres, og de bør lyttes til. Forslaget innebærer at arbeidsgiver blir i stand til organisere arbeidet bedre, og det vil føre til mindre deltid, mindre overtid og mindre behov for vikarer, påpekte Wikdahl.

Les hele innspillet her: