Spekter trakk frem tre forutsetninger som har avgjørende betydning for at eldre skal velge å stå i arbeid i årene framover.

Pensjonssystemet må understøtte arbeidslinjen

Helt avgjørende for at eldre skal stå lenger i arbeid, er at pensjonssystemet stimulerer til det. Det innebærer at det bør være likegyldig om man omfattes av privat eller offentlig pensjonsordning. Det bør også være lønnsomt å arbeide fremfor å bli pensjonist. Spekter mener også det er på høy tid at særaldergrenser for bestemte grupper gjennomgås på nytt

Et av målene med pensjonsreformen var å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet. Reformen er en suksess for privat sektor, der flere og flere jobber stadig lengre. Det har ikke skjedd på samme måte i offentlig sektor. Målsettingen må være at pensjonsordningene i privat og offentlig sektor i større grad utvikler seg i samme retning, i tråd med målene i pensjonsreformen og på en slik måte at flere ønsker å stå lengre i arbeid. Dette vil også lette mobiliteten i arbeidslivet.

Mobiliteten blant eldre i arbeidsmarkedet må bedres

Et velfungerende arbeidsmarked er en forutsetning for at flest mulig skal ha tilknytning til arbeidslivet. I denne sammenheng er det viktig at det er en høy grad av mobilitet. Det holder arbeidsledigheten på et lavt nivå, det sikrer virksomhetene nødvendig kompetanse og bemanning og det bidrar til at den enkelte får utnyttet sin kompetanse.

Med de endringer som skjer i samfunnet kan man ikke i samme grad som tidligere basere seg på stillingstrygghet som tradisjonelt har preget mange arbeidstakeres vurderinger og valg.

OECD understreket i sin analyse av norsk seniorpolitikk at mobiliteten er for lav i de eldre aldersgrupper og at dette virker negativt inn når det gjelder rekruttering av eldre arbeidstakere. Reguleringsregimene i norsk arbeidsliv underbygger stillingstrygghet.  Dette har, sammen med bindinger i forbindelse med pensjonsordninger, bidratt til begrenset rotasjon og mobilitet i arbeidsmarkedet for eldre arbeidstakere.

Samarbeidsallianser mellom arbeidsgiverorganisasjonene og aktuelle arbeidstakerorganisasjoner må skapes for å støtte mobiliseringstankegangen. Myndighetene og partene i arbeidslivet må ta ansvar for å stimulere til avtaler og lovreguleringer som etablerer plikter og rettigheter i arbeidslivet, slik at de er godt egnet til å fremme målsettingen om et velfungerende arbeidsmarked. Et velfungerende arbeidsmarked er en forutsetning for at det er arbeid å få. I den grad slike reguleringer hindrer mobiliteten, må de endres slik at de bringes i samsvar med den overordnede målsetting. 

Kompetanseutvikling viktig hele livsløpet

For å mobilisere eldre arbeidstakere er rammene for arbeidsforholdet og mestring av arbeidsoppgavene av stor betydning. Vi mener særskilte seniorgoder, satt i system og som innebærer redusert jobbnærhet bør avvikles. Tilpassende ordninger må være basert på individuelle behov.

All forskning konkluderer med at mestring av jobben, faglig utvikling og sosial tilknytning til arbeidsplassen er avgjørende for valget om å stå i arbeid.  Med den endringstakten som preger, og vil prege arbeidslivet framover, vil tilstedeværelse og kompetansebygging være helt sentrale forutsetninger for eldre arbeidstakeres aktive deltakelse arbeidslivet.

Myndigheten og partene må i sterkere grad se hva som kan gjøres for å stimulere arbeidstakernes, også seniorenes, ansvar for egen kompetanseutvikling gjennom livsløpet, i tillegg til det som naturlig følger av kompetanseutvikling ut fra virksomhetens behov der man er ansatt.  Med den individuelle livsløpsorienteringen som avtegnes i dag, må det være mulig å vurdere mer individuelt baserte løsninger for å styrke ivaretakelse av den enkeltes ansvar for kompetanseutvikling.

Last ned  Spekters innspill til Folkehelsemeldingen 2015 her