-Når så mange flyktninger kommer til Norge på en gang, er det flere som spør hvilke konsekvenser det vil få for produktivitet, lønns- og arbeidsvilkår og den norske modellen i arbeidslivet, mener Bratten.  

Spekter vil nå ta et initiativ overfor Regjeringen, og foreslå at Holden III-utvalget samles på nytt for å utrede disse problemstillingene.

Bratten understreker at Spekter ønsker et organisert arbeidsliv med høy organisasjonsgrad og høy tariffavtaledekning, og at lønnsdannelsen skal være partene i arbeidslivet sitt ansvar. Hovedmålet må være at flyktningene blir integrert i det seriøse arbeidslivet, og at man unngår gråmarkeder og sosial dumping.

- Spekter har tilnærmet full tariffavtaledekning blant våre medlemmer, og har aldri vært tilhenger av en nasjonal minstelønn fastsatt av Stortinget. Likevel gjør flyktningsituasjonen at vi har en annen virkelighet å forholde oss til nå enn for bare kort tid siden. Derfor må vi få nye fakta på bordet, slik at vi har et oppdatert grunnlag å diskutere ut fra, fortsetter hun.

Det særnorske høye lønnsnivået kan forklares med at vi har hatt god produktivitetsutvikling over mange år. Samtidig vet vi for lite om hvilken kompetanse flyktningene har, og hvilke konsekvenser det vil ha for å sikre den produktiviteten som er nødvendig for å opprettholde velferdsordningene. Statistisk sett er produktiviteten lavere i bransjer med høy andel innvandrere.

– Dette vil påvirke lønnsdannelsen, og må derfor komme på dagsorden, sier Bratten.

 Les også om dette på frifagbeveglese.no