Bratten viste til at det ikke mangler på offentlige utredninger og utvalg som har slått fast at fremtidig velferd og velstand avhenger av at flest mulig må jobbe mest mulig, lengst mulig og med riktigst mulig kompetanse.

-Her har både politikerne og partene i arbeidslivet et betydelig ansvar – politikerne for at lover og regler bygger opp under dette, og vi parter for at vi ikke lager tariffavtaler som hindrer effektiv bruk av arbeidskraften, eller som for eksempel gjør det vanskelig å tilby heltidsstillinger, sa Bratten.

Kan ikke vedta økt produktivitet

Hun minnet om at økt produktivitet ikke kan vedtas på Stortinget, men må skje på bedrift i tett samarbeid mellom ledelse og ansatte.

- Selv om produktiviteten fortsatt er høy i Norge, har den vokst mindre de siste ti årene enn i tiårene forut. Både privat næringsliv og offentlig sektor vil bli sterkt utfordret på å øke produktiviteten i årene fremover, og i sterkere grad enn i dag, fastslo Bratten.

- Så har vi alle et ansvar for å la realitetene overskygge romantikken, og la urealistiske drømmer forbli nettopp det. Løsningen er verken 6-timers dag, klokkertro på at valgfrihet løser alt eller at stadig mer kontroll, tilsyn, lover og regler vil bringe oss videre. Det er arbeidsinnsats og økt produktivitetsvekst som er nøkkelen, og alt vi gjør må bygge opp under det, sa Bratten.

Hun understreket videre at et organisert arbeidsliv er avgjørende for å lykkes omstillingen av Norge, og ikke minst for å sikre et seriøst arbeidsliv og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

- Sterke arbeidslivsorganisasjoner som representerer mange på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, er avgjørende for å sikre innflytelse, gehør hos myndighetene og videre trepartssamarbeid, sa Bratten.

Hun advarte imidlertid mot at man innretter seg med ordninger som gjør det mindre attraktivt å organisere seg.

-På arbeidsgiversiden er det dessverre bedrifter som nå velger å stå utenfor det organiserte arbeidslivet for blant annet å slippe kostnader til AFP, eller fordi de ikke ønsker å ha tariffavtaler som det er umulig å få endret selv om terrenget endrer seg. Det er til ettertanke, og bør bekymre flere enn meg, sa Bratten.