Regjeringens forslag om endring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om fast ansettelse og innleie, kommer som følge av at det er avdekket økt bruk av avtaleformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid i bemanningsbransjen.

Spekter har i sitt høringssvarunderstreket betydningen av et seriøst og velfungerende arbeidsliv for å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte og like konkurransevilkår mellom bedriftene. 

I høringssvaret skriver Spekter at faste ansettelser sikrer høy produktivitet og omstillingsevne i utviklingen av norsk arbeids- og næringsliv. Spekter har derfor ikke motforestillinger mot departementets forslag til kjennetegn på fast ansettelse.

På grunn av ustabil oppdragsmengde og varierende kompetansebehov mener Spekter likevel at bemanningsforetakene bør ha en viss fleksibilitet. Spekter støtter derfor forslaget om en ny hjemmel for midlertidig ansettelse for bemanningsforetak. 

Spekter mener videre at det er betenkelig å innføre en kvote for innleie. Innføringen av en kvote rammer innleier istedenfor utleier, og vil kunne være svært byråkratiserende, skriver Spekter i høringssvaret.

Les hele Spekters høringssvar her