Bratten påpekte at moderate lønnsoppgjør de siste årene har vært positivt for konkurranseevnen, samtidig som valutakursen også har bidratt sterkt. I Holden III-utvalget understreket partene at både frontfagsmodellen og en lønnsvekst tilpasset det konkurranseutsatt industri kan leve med er avgjørende.

Kan likevel være mer å hente
Bratten understreket imidlertid at frontfaget ikke trenger å være fasiten dersom man for eksempel kommer fram til løsninger i virksomhetene som bidrar til å styrke produktivitet.

- Blir man for eksempel enige om arbeidstidsordninger eller andre tiltak som bidrar til å styrke produktiviteten, så er det klart det vil gi økonomisk uttelling for de ansatte, sa Bratten.

Hvordan kan arbeidslinjen styrkes?
Det er bred politisk enighet om at arbeidslinjen må styrkes, og at flest mulig må jobbe mest mulig og lengst mulig for å sikre gode velferdstjenester også i fremtiden. Bratten forklarte hvordan både endringer i arbeidstidsregler og ikke minst pensjonssystemet må tilpasses slik at flere kan delta mer i arbeidslivet.

- Det er ingen grunn til at privat og offentlig sektor skal ha to ulike pensjonssystemer. Siktemålet i Norge bør være ett felles pensjonssystem for hele arbeidslivet. Det er til ettertanke at offentlig sektor har et pensjonssystem som store deler av privat sektor ikke har råd til, sa Bratten.

I arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon, er Spekter opptatt av å finne en ordning som vil gjøre det enklere å bytte jobb mellom sektorene, stimulere bedre til arbeid fremfor pensjon og ikke minst må den være økonomisk bærekraftig over tid. Pensjonssystemene må også være slik at de gir god uttelling for de ansatte. Dette er hensyn som lar seg kombinere.

-Så er det også slik at vi trenger flest mulig på heltid. Dersom alle jobber heltid i 2060, vil det finansiere underdekningen i de offentlige budsjettene. I tillegg er det bra for den enkeltes lønn, mulighet til å forsørge seg selv og pensjonsopptjening, sa Bratten

Spekter har lenge tatt til orde for at arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven må endres i tråd med Arbeidstidsutvalget forslag. Da kan flere få heltid, og særlig i offentlig sektor kan det blir enklere å ha folk på jobb når det er behov for dem.