Arbeidsdepartementet har nylig lagt frem en utredning som underlag for å diskutere fremtidig offentlig tjenestepensjon. Denne bygger i for liten grad opp under forutsetningene i pensjonsreformen. Samtidig må en rekke virksomheter som ikke blir omfattet av endringer i offentlig tjenestepensjon allerede nå ta diskusjonene om hvordan man skal både sikre gode pensjonsordninger for de ansatte og større grad av forutsigbarhet for virksomhetene enn det dagens ytelsesordninger gir.

Bratten fremhevet at det er god grunn til å lytte til frontfaget, ikke bare når det gjelder lønn, men også pensjon.

- Det er bred enighet om lønnsutviklingen må ta utgangspunkt i hva den mest konkurranseutsatte delen av næringslivet tåler for å sikre bærekraft og god samfunnsøkonomi. Det er ingenting som tilsier at dette ikke også gjelder for pensjon, sa Bratten.

Hun mente arbeidslivet generelt over tid ikke kan bevilge seg pensjonsordninger som frontfagene ikke har råd til.
-Det er derfor grunn til å lytte ekstra godt til hva partene i industrien sier når de er samstemte om hvilken ordning som er bærekraftig for konkurranseutsatt virksomhet, sa Bratten.

Forventer lav lønnsramme og tøffe prioriteringer

Bratten påpekte også at de krevende tidene i norsk økonomi, gjør at partene i år må være ekstra bevisst sitt ansvar i lønnsoppgjøret.

-Spekters medlemsvirksomheter kommer til å forholde seg lojalt til den rammen frontfaget formidler. Både innenfor tariffområder, men også innenfor grupper, vil det bli nødvendig å prioritere noen fremfor andre. Utfordringen er at det er mange grupper som mener at akkurat de bør prioriteres, men aldri noen som ytrer det motsatte, sa Bratten.

Hun påpekte også at det er erfaringsmessig er mer krevende å finne rom for endringer i tariffavtalene når det er mindre penger å smøre endringene med. Likevel vil det også i år være avgjørende å forhandle om endringer for at tariffavtalene enda bedre enn i dag skal understøtte driftsmessige behov, og fordi både samfunnet og markedene har forandret seg. 

- Oppslutning om tariffavtaler og det organiserte Norge, og dermed også den norske modellen, er avhengig av at tariffavtalene kan endres når samfunnets eller markedets behov tilsier det. Selv ikke tariffavtaler kan være hogget i stein, sa Bratten.

Trenger fortgang i endring i arbeidstidsreglene

Bratten understreket at det er behov for å få endret arbeidstidsreglene raskt, og oppfordret regjeringen til å få fortgang i arbeidet med å implementere forslagene fra Arbeidstidsutvalget i lovverket.

- Når den svært romslige høringsfristen på Arbeidstidsutvalgets rapport er over til sommeren, håper vi de fleste hensyn er så grundig og nøye belyst at vi raskt får se et lovforslag om endringer i bestemmelsene. Det vil kunne bidra til å utløse mer arbeidskraft og til å øke produktiviteten, sa Bratten.

Spekters medlemsvirksomheter innen helse, samferdsel/logistikk og kultur har store utfordringer når det gjelder å få til arbeidstidsordninger for sin døgnkontinuerlige drift som gjør det mulig å møte pasientenes, trafikantenes og publikums behov på en enda bedre og mer kostnadseffektivt måte.