Innlegg i Dagsavisen 5. september 2016 av arbeidslivsdirektør i Spekter, Anne Turid Wikdahl

I Dagsavisen 29.08 etterlyser Legeforeningstillitsvalgt Guro H. Fossum den nordiske modellen med godt samarbeid og respekt mellom partene. Den norske modellen har aldri vært ment som et virkemiddel for å hindre endringer. Den skal derimot sikre gode prosesser ved nødvendige omstilling i samfunnet. 

Som alle andre virksomheter i Norge, er også sykehusene i stadig omstilling. Nye pasient- og brukerrettigheter krever i større grad enn tidligere at sykehusenes aktiviteter og legenes arbeidstidplanlegges med lengre tidshorisont. I oppdragsdokumentet fra departementet bes de regionale helseforetakene blant annet om å innføre en planleggingshorisont for bemanning ved poliklinikkene på minimum 6 måneder. 

Spekter mener dagens tariffavtale legger til rette for å oppfylle disse kravene, siden den gir rom for atarbeidstiden for leger kan planlegges på flere måter. Legeforeningens krav om at arbeidstid kun skal kunne planlegges på én måte, begrenser muligheten for å oppfylle disse kravene. 

Det er for øvrig krevende å forstå hvorfor Fossum mener at arbeidsplaner som ikke er helt like for alle leger vil være mindre forsvarlige og bryte med vernebestemmelsene. Arbeidstidsgrensene itariffavtalen vil gjelde uansett. Det kollektive vernet vil være ivaretatt, siden arbeidsplaner skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte, uavhengig av hvilken planleggingsmetodikk man bruker. Påstanden om at hver lege vil bli «sin egen lykkes smed», er derfor helt urimelig.