Innlegg i RB 3. september 2016 av arbeidslivsdirektør i Spekter, Anne Turid Wikdahl

I RB 31. august antyder Håvard Ravnestad i Akershus legeforening at leger og pasienter settes i fare dersom ikke legeforeningen får gjennomslag for sitt krav om atarbeidstid skal kunne planlegges på kun én måte. 

Det er krevende å forstå hvorfor Ravnestad menerarbeidsplaner som ikke er helt like for alle leger, vil gi mindre vern. Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett. Det kollektive vernet vil være ivaretatt, siden arbeidsplaner skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte, uansett hvilken planleggingsmetodikk man bruker. 

Spekter har ikke krevd å «gå bort fra et system der tillitsvalgte kontrollerer at avtalte grenser for arbeidstidblir fulgt», slik Ravnestad hevder. De tillitsvalgtes rolle når det gjelder medvirkning i oppsett av arbeidsplaner er akkurat som før. Uavhengig av planleggingsmetode, kan dessuten arbeidsuker på opp mot 60 timer unngås hvis legene ikke gjør krav på å ha hele friuker innimellom. 

Nye pasient- og brukerrettigheter krever at sykehusenes aktiviteter og legenes arbeidstid planlegges med lengre tidshorisont enn før. I oppdragsdokumentet fra departementet bes de regionale helseforetakene om å innføre en planleggingshorisont for bemanning ved poliklinikkene på minst seks måneder. Spekter mener dagens tariffavtale gir rom for å planlegge legersarbeidstid på flere måter slik at rettighetene og kravene kan innfris, og har derfor ikke krevd endringer. legeforeningens krav om at arbeidstiden bare kan settes opp på én måte, begrenser muligheten til å oppfylle disse kravene.