Veilederen er ment å være et verktøy for ledere og tillitsvalgte, til hjelp i det viktige arbeidet med å sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for legene.

Veilederen er resultat av et partsarbeid som ble avtalt i hovedoppgjøret i 2022. Den inneholder en gjennomgang av regelverket rundt legenes arbeidstid, beskrivelse av prosesser for samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, og momenter i vurderingen av arbeidsplanenes forsvarlighet.  

Det følger av arbeidsmiljøloven og helselovgivningen at det alltid skal foretas en vurdering av om arbeidstidsordningen for den enkelte lege er arbeidsmiljømessig og helsefaglig forsvarlig. I overenskomstens sentrale del har Spekter og Legeforeningen avtalt videre rammer for arbeidstiden til sykehusleger enn det som følger av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Dette gjør det ekstra viktig med samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte, og at det gjennomføres konkrete vurderinger av forsvarligheten.

Veileder om forsvarlighetsvurderinger kan lastes ned her: (PDF, 166KB)