– Våre medlemmer bidrar til å sikre kompetanse, profesjonalitet og fornyelse innen sine ulike fagfelt, og de bidrar også med viktige ressurser og kompetanse til mindre produksjonsmiljø, kompani og enkeltkunstnere, understreket Magnusson.

Sikre arbeidsplasser, kunstproduksjon og formidling

Kunst- og kulturinstitusjonene må være åpne og tilgjengelige for folk, for publikum, men også for at kunstnere og kulturarbeidere skal få utøve sine fagfelt for å sikre kvaliteten som kreves og for å sikre utvikling av etablerte og nye kunstnerskap.

– Vi registrerer at det ikke er lagt inn noen buffer, eller garantier for å bidra til å trygge institusjonene i den usikre tiden vi har fremfor oss. Det er usikkert når publikum vil være fullt tilbake og særlig er vi bekymret for institusjonene som er avhengig av turister fra utlandet, sa Magnusson.

Hun anmodet om at institusjonene må følges tett opp i den kommende perioden, for å sikre arbeidsplassene, kunstproduksjonen og formidlingen.

Spekter har i sitt skriftlige innspill til komiteen også lagt inn følgende oppfordringer rundt kultursektoren:

  • Institusjonene må sikres og styrkes ved å reversere ABE-kuttene så raskt som mulig.
  • Det må legges bedre til rette for privat tilleggsfinansiering av kunst og kultur. Spekter bidrar gjerne i en dialog om hvordan dette kan gjøres.
  • Musikk- og scenekunstinstitusjonene bør underlegges avgiftsplikt med lav sats.
  • Forvaltning av kulturbyggene bør gjennomgås for å sikre at infrastrukturen blir godt nok ivaretatt over tid, uten at det går ut over nye nødvendige investeringer i bygg, kunstproduksjonen eller formidlingen.

Behold dagens foreldrepengeordning og kutte kontantstøtten

I tillegg til Magnusson deltok også direktør i Spekter, Tore Eugen Kvalheim i høringen rundt regjeringen Solberg sitt budsjettforslag i Familie- og kulturkomiteen. Han fremla Spekters synspunkter på likestilling mellom kjønnene.

– Foreldepengeordningen er et viktig familiepolitisk virkemiddel, og Spekter mener den også har positive virkninger på likestilling i arbeidslivet. Vi er derfor tilfredse med at det ikke foreslås endringer i ordningen. Etter vår vurdering bidrar dagens tredeling av permisjonen (15/15/16) til at mor og far tar et likedelt ansvar for barnet det første året. Dette fører også til et mer likestilt familieliv og arbeidsliv, poengterte han.

– Kontantstøtten er foreslått videreført for barn mellom ett og to år. Spekter mener kontantstøtteordningen bør avvikles. Barnehageutbyggingen har gjort den overflødig, og ordningen fører til at som oftest mor kommer senere i arbeid. Samtidig bidrar til den til at særlig innvandrerkvinner holdes borte fra arbeidslivet. I Hurdal-plattformen fremgår det at regjeringen Gahr Støre vil avvikle ordningen for barn mellom 18 og 24 måneder, og erstatte den med en småbarnstøtte. Vi ser dette som et viktig tiltak, og ser frem til at det blir gjennomført, sa Kvalheim.

Se opptak av høringen fra Stortingets TV-arkiv her:

Tore Eugen Kvalheim og Åslaug Magnusson i Familie- og kulturkomiteen

Skjermdump fra Stortingets videoarkiv. Direktør Tore Eugen Kvalheim og spesialrådgiver Åslaug Løseth Magnusson representerte Arbeidsgiverforeningen Spekter i høringen rundt Statsbudsjettet 2022 i Familie- og kulturkomiteen.