Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arrangerte i dag for første gang en nasjonal likestillingskonferanse. Temaet for årets konferanse var seksuell trakassering i arbeidslivet.

Spekter var invitert til å delta i en debatt om virksomhetene og partenes arbeid for å håndtere og forebygge seksuell trakassering. I debatten deltok også LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Wikdahl understreket videre at det er arbeidsgiver som har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og som derfor må sette i gang tiltak for å sikre at det utvikles en sunn bedriftskultur. Arbeidstakere og tillitsvalgte har samtidig et ansvar for å medvirke til de tiltak som settes i verk. På den måte må man bygge kultur stein for stein gjennom et systematisk HMS-arbeid, hvor det er en helt klar og tydelig uttalt nulltoleranse for trakassering.

I debatten ble partene utfordret på sin rolle i dette arbeidet.

- Som organisasjoner har vi en lovfestet aktivitetsplikt som vi ivaretar gjennom vår daglige kontakt med medlemmene. I denne kontakten identifiserer vi også utfordringer som vi bringer videre til myndighetene og trepartssamarbeidet, sa Wikdahl.

Hun pekte særlig på den økende rolle sosiale medier har i saker som angår arbeidsmiljøet, hvor noen ansatte opplever å bli utsatt for trakassering fra både kunder, pasienter/pårørende og kollegaer eller ledere i arbeidsmiljøet på nett.

- I tillegg er det partenes ansvar å løfte blikket og se fremover. Mange er bekymret for om økt utenforskap kan føre til et A- og B-lag i arbeidslivet. Arbeidstakere som føler utrygghet kan være mer utsatt for trakassering enn andre. Det samme gjelder arbeidsinnvandrere, som ikke er kjent med vår kultur, og som ikke har samme tillit til aktørene eller systemene som vi har og som derfor har høyere terskel for å varsle. Dette må vi ha høy oppmerksomhet rundt framover, avsluttet Wikdahl.

Konferansen streames her