Det ble i dag klart at regjeringen skroter regionreformen på kulturområdet, få dager før forslaget om en ny ansvarsfordeling av kultursektoren opprinnelig skulle legges frem

Mye debatt om ansvarsfordeling etter kulturmeldingen

Forslaget om å endre ansvarsorganiseringen i kulturlivet ble lagt frem av daværende kulturminister, Trine Skei Grande, våren 2019.

Forslaget møtte stor motstand fra kulturinstitusjonene som var bekymret for hvilke konsekvenser det ville få å bli flyttet fra et statlig kulturbudsjett til fylkeskommunale budsjetter hvor man var usikker på hvordan, og i hvilken grad regionene ville prioritere kulturen. Også fylkespolitikerne var delte. Langt fra alle regionene så frem til å ta et større ansvar for kulturen, og noen regioner påpekte at de ikke hadde kompetanse eller kapasitet til å overta ansvaret.

Bratten viser til at Spekters medlemmer også har delt denne bekymringen:

- Det kan virke enkelt å overføre kulturoppgaver som er et lite lovpålagt område, men det har vært bekymring for at kultur blir salderingsposter i trange fylkeskommunale budsjetter, sier Bratten.

Regionreformen på kulturfeltet varr en del av den store regionreformen vedtatt av Stortinget i juni 2017. Bakgrunnen for reformen er Hagen-utvalgets rapport som foreslo en flytting av oppgaver, blant annet på kulturfeltet ut til regionene. Begrunnelsen var at dette ville gi regionene større ansvar og eierskap til kulturen, og at en regionalt forankret finansiering og tilskuddsforvaltning ville gi rom for å tilpasse overordnede kulturpolitiske prioriteringer til lokale og regionale behov og forutsetninger.

Krevende tider for kulturvirksomhetene

Kulturfeltet og institusjonene står på linje med svært mye annen virksomhet nå i en krise i forbindelse med koronasituasjonen som mangler sidestykke i norsk historie.

- Regjeringens skrinlegging av reformen gir kulturfeltet ro til å konsentrere seg om den krevende situasjonen de nå står i. Det er også i slike tider vi ser betydningen av at man opprettholder en sterk nasjonalt og statlig forankret strategi for kulturpolitikken og forvaltningen, avslutter Bratten.