16. mars offentliggjorde Justisdepartementet (JD) en liste over kritiske samfunnsfunksjoner. Denne er i første rekke er tenkt benyttet i forbindelse med stengte barnehager og skoler. Dersom virksomheten omfattes av listen, kan de ansatte be om tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn under den pågående krisen, for å forhindre at de må holde seg borte fra sin samfunnskritiske arbeidsplass.

Listen beskriver samfunnskritiske funksjoner i lys av den pågående Korona-krisen, og er ikke en endelig liste for alle fremtidige kriser. Alle de beskrevne funksjoner er av ledende myndighet (JD) klassifisert som samfunnskritiske. Det er derfor naturlig å legge en utvidet forståelse av virkeområdet til grunn for praktiseringen av intensjonen bak denne listen. Virkeområdet bør etter NSR sitt syn, også omfatte fritak fra militær tjeneste under den pågående krisen.

Det foreligger ingen ytre militær trussel mot Norge som skulle tilsi et behov for mobilisering av mannskaper med formål å militært forsvare Norge og norske interesser nå. De mannskaper som nå kalles inn til tjeneste, skal øve eller bistå det sivile samfunnet på andre samfunnskritiske områder i kampen mot spredning av Korona-viruset. I nåværende situasjon vil det være betydelig større samfunnsøkonomisk gevinst ved at de som jobber i en samfunnskritisk funksjon til daglig, forblir i denne funksjonen til denne krisen er løst.

NSR anbefaler derfor at de som fyller samfunnskristriske funksjoner slik de er beskrevet i Justisdepartementets liste, forblir i sin samfunnskritiske funksjon, og fritas fra militære tjenesteplikter i denne krevende situasjonen.

Se brev til Forsvarsdepartementet (PDF, 115KB)