Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen «Fra utenforskap til ny sjanse». Innholdet dreier seg om en samordnet innsats for voksnes læring, og er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Blant annet foreslår regjeringen at voksne skal kunne ta videregående opplæring parallelt med at de er i arbeid, og med det styrke sin posisjon i arbeidsmarkedet.

Mange voksne har både lav formell utdanning og svake grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Dette medfører ofte svak deltakelse i arbeidslivet, og øker også risikoen for tidlig avgang fra arbeidslivet.

Samtidig står Norge overfor store utfordringer med å integrerer innvandrere i arbeidslivet. Mange av disse har lav utdanning og svake grunnleggende ferdigheter, ved siden av at de trenger norskopplæring.  

For å avdekke hvilken opplæring innvandrere trenger for å kunne ta del i arbeidsmarkedet, må deres kompetanse kartlegges. Spekter er derfor positiv til tiltakene som legger til rette til at innvandrere raskt kan få en kompetanse arbeidslivet trenger.

- For å opprettholde og videreutvikle velferdsstaten, må flest mulig bidra med så mye arbeidskraft de har mulighet til, sier Kvam.

Spekter har gjennom Arbeidskraftsfond – Innland vist at å øke yrkesdeltakelsen og få folk til å stå lengre i jobb tilsvarer verdier som er vesentlige sammenliknet med oljeformuen.

Siden forutsetningene til den enkelte, både i arbeidsliv, livssituasjon og kompetansemessig er svært forskjellig, er Spekter enig i regjeringens forslag om å sette i gang forsøk med modulbasert opplæring. Dette innebærer at opplæringen organiseres i mer komprimerte deler (moduler) som gjør det mulig å delta i opplæring i kombinasjon med full jobb. Den modulbaserte opplæringen skal for eksempel omfatte voksne i utvalgte yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

- Tiltakene regjeringen foreslår, forutsetter en tettere kobling mellom myndighetene på utdannings- og arbeidsmarkedsområdet, mellom utdanningstilbud og NAV. Vi kommer til å følge særskilt med på om denne koblingen blir hensiktsmessig og god, noe vi erfarer at den ikke alltid er i dag, sier Kvam.

Stortingsmeldingen finner du her