Konferansen, som ble arrangert i fellesskap av Spekter, LO Stat, YS-Spekter, Unio, Akademikerne og SAN, muligheter og utfordringer ny teknologi gir og hva teknologiutviklingen gjør med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen belyst.

I sin innledning pekte Bratten på tre forhold hun mener vi bør være særlig oppmerksomme på fremover. For det første var hun opptatt av at digital kompetanse ikke er medfødt, og at et mål om å digitalisere mest mulig tjenester kan oppleves som en demokratisk utfordring for de som ikke greier å henge med i den digitale utviklingen.

– Vi har allerede 800.000 voksne som har svake grunnleggende IKT-ferdigheter. Jeg frykter at det allerede er en del folk som ikke får sine rettigheter ivaretatt for eksempel fordi de ikke evner å logge seg inn på NAV, eller ikke forstår en epost de får fra en saksbehandler, sa hun.

Det andre poenget Bratten ønsket å understreke var at automatisering av ulike oppgaver ikke nødvendigvis vil få jobber til å forsvinne.

– Noen yrker vil nok bli borte som følge av en form for automatisering, men samtidig vil ny komme til. Det er forsket en del på dette, og i Norge antas ifølge OECD kun seks prosent av jobbene å være i høyrisikogruppen for automatisering, siden vi allerede har automatisert mye av det som kan automatiseres. En stor del av jobbene, ca. en fjerdedel, vil endres betydelig, men ikke forsvinne, slo Bratten fast.

Det tredje og viktigste poenget i Brattens innledning var at: «Kompetanse er svaret på nesten alt».

– Personer med svak kompetanse er overrepresentert blant mottakere av helserelaterte ytelser. Hvis man ikke får jobb, får man heller ikke tilgang til den viktigste arenaen for læring og utvikling – nemlig arbeidsplassen. Derfor må vi satse på kompetanse, og vi må sørge for at kompetanseutviklingen i befolkningen er i samsvar med stadig nye krav til å beherske tekniske og digitale løsninger. Hvis ikke står vi i fare for å tape verdiskaping og at flere havner utenfor arbeidslivet fordi vi ikke greier å kvalifisere dem til å stå i en jobb. Utenforskap og svak kompetanse kan derfor bli gjensidig forsterkende – det må vi unngå, advarte Bratten.

De fire arrangørene representert ved hhv. Anne-Kari Bratten, Spekter, Birgithe Hellerud, SAN, Dag Bjørnar Jonsrud, YS-Spekter og og Lise Olsen, LO Stat.
De fire arrangørene representert ved hhv. Anne-Kari Bratten, Spekter; Birgithe Hellerud, SAN; Dag Bjørnar Jonsrud, YS-Spekter og Lise Olsen, LO Stat.

De øvrige innlederne på konferansen var bl.a. Lise Olsen fra LO Stat, Dag Bjørnar Jonsrud fra YS, Birgithe Hellerud fra SAN, Ylva Marrable fra Datatilsynet, Pål Molander fra STAMI, Hans Yngvar Torvatn fra Sintef Digital, Hilde Myhren og Erik Høiskar - begge fra Oslo Universitetssykehus og Bjørn Skrattegård fra Spekter, mens Yrja Oftedahl var programleder.

Se de ulike innleggene under: