Hun understreket medarbeidere som evner å fornye og utvikle kompetansen sin kontinuerlig, kommer til å være sterkt etterspurt i arbeidslivet fremover.

-Samhandlings- og endringskompetanse er avgjørende og flest mulig må jobbe heltid. Tilstedeværelse er avgjørende for å bli flink i jobben, for kontinuitet og for å kunne forsørge seg selv, understreket Bratten.

Arbeidslivet trenger stadig mer arbeidskraft. I 1950 var det 7 arbeidstakere bak hver pensjonist, i 2060 blir det 1,7 arbeidstaker bak hver pensjonist. Kvinner har en svakere arbeidstilknytning enn menn. Hele 40 prosent av kvinnene jobber deltid, mot bare 14 prosent av mennene.

-Skal velferdsstaten bestå, må alle bidra mest mulig i arbeidslivet, sa Bratten og viste til en undersøkelse fra Opinion Perduco  som fastslår at 8 av 10 vil ha samme eller mer velferd som i dag. Samtidig vil de ikke betale mer skatt, ikke jobbe mer, redusere arbeidsinnvandringen og helst ha fri på fredag.

SSB har beregnet at det i 2030 vil være underskudd på 100 000 sykepleiere og lærere, mens det vil være overskudd på 90 000 med lang høyere utdanning. Disse tallene kan endre seg dersom ungdom velger annerledes fremover.

- Den norske velferdsstaten er avhengig av alle jobber mest mulig, lengst mulig og med riktigst mulig kompetanse. Vår felles utfordring blir å legge til rette for det, avsluttet Bratten.