I høringssvaret om den fremtidige finanseringen av barnehagene, tar Spekter til orde for å videreføre ordningen med at tilskuddet til de private barnehagene baseres på utgiftene i den enkelte kommune.

- Forslaget om en nasjonal sats tar for eksempel ikke høyde for variasjoner i lønnsnivå, og vi kan heller ikke se at økt statlig styring gjennom en nasjonal sats vil bidra til å løse utfordringene knyttet til kompetanse og ressurser i små kommuner, sier Larsen.

Spekter mener at på sikt vil noe av svaret på kompetanseutfordringen i de små kommunene være knyttet til forslagene i kommunereformen, dvs kommunesammenslåinger. Siden resultatene av kommunereformen vil kunne ta noe tid, påpeker Spekter at å videreføre ordningen med en frivillig bruk av nasjonal sats i en begrenset periode kan være en mulighet. 

Advarer mot bemanningsnorm

Det er i høringen lagt til grunn at det også vil komme en bemanningsnorm. Spekter mener en lik bemanningsnorm i alle barnehager ikke er en viktig faktor for å fremme best kvalitet i det pedagogiske tilbudet. Barnehagens fysiske miljø, driftsformer, kompetanse og antall pedagoger er vel så viktig som en bemanningsnorm.

- Bemanningsnorm kan i mange tilfeller sette begrensninger på innovasjon og nytenkning. Dette kan også hindre at barnehageeiere øker andelen pedagoger og legger seg på lovens minstekrav. Den enkelte barnehageeier må få organisere drift og bemanning utfra lokale forhold, lovverket og foreldre og barns forventninger, sier Larsen.

Private aktører avgjørende for barnehagetilbudet

I høringssvaret påpeker Spekter også at barnehageforliket og arbeidet mot full barnehagedekning er et godt eksempel på en vellykket reform med bruk av både offentlige og private aktører. I dag er om lag halvparten av barnehagetilbyderne private, og er derfor en viktig forutsetning for et fortsatt godt tjenestetilbud.

- Det er viktig at finansieringsmodellene som velges fortsatt bidrar til dette. Hvis finansieringsmodellen leder til at det ikke lenger er interessant for private aktører å delta, kan det få store konsekvenser for målet om full barnehagedekning, sier Larsen.

Les Spekters høringssvar her