Spekter satte kollektivtransport og mobilitet til folket på agendaen sammen med Entur, Innovasjon Norge, IKT Norge og Kollektivtrafikkforeningen.

Mer enn halvparten av befolkningen sier i en Opinionsundersøkelse at reisetiden har stor eller svært stor betydning for hvor mye de vil jobbe.

Bratten fastslo også at mye av kapasitetsutfordringene i trafikken kan løses ved små endringer i folks reisemønster. 

– Hvis 10 prosent av alle bilister og kollektivreisende i rushet flytter sin reise til et annet tidspunkt, sparer vi to til fire milliarder i køkostnader på veiene, og en til to milliarder i trengselskostnader i kollektivtrafikken, påpekte Bratten.

Innovativ satsing fra NSB

Bratten trakk frem NSBs nye satsing på elektriske bybiler i Oslo som et godt eksempel på nytenking rundt folks transportbehov. Via en app på mobilen, kan man se hvor det til enhver tid står en ledig bil. Denne kan man så reservere og kjøre hvor man vil. Reservasjon, opplåsing, betaling og tilbakelevering håndteres via appen.

– Jeg har tro på at elektriske bybiler kan være et godt supplement til øvrige kollektivtransportløsninger, sa Bratten.

Mobilitetstjenester – enklere uten egen bil

I framtidas fleksible mobilitetsløsninger er dagens kollektivtrafikk fortsatt grunnstammen, men kan ikke stå alene. Autonome kjøretøy, delebiler, elektriske bysykler, elbiler og busser «on demand» kan og vil revolusjonere måten vi reiser på. Etablerte kollektivoperatører, delingsøkonomiselskaper og gründerbedrifter jobber allerede i dag for at vi skal kunne reise fritt fra dør til dør – uten å eie egen bil.

– Tradisjonelt har vi brukt spørreundersøkelser, til dels gamle spørreundersøkelser, som grunnlag og tilbudt busstrafikk etter det, sa Odd Aksland, adm. dir. i Kolumbus AS og styreleder i Kollektivtrafikkforeningen. – Nå samler vi inn mye større mengder data, fra kommunene og billettsystemet vårt, og jobber med å tilby et bredere tilbud av mobilitetstjenester – ikke bare busstrafikk. Vi vil samordne et tilbud om innfartsparkering, tog, buss og elektriske bysykler for eksempel.

Entur er et virkemiddelselskap eid av Samferdselsdepartementet. Det formidler data mellom alle aktørene i kollektiv-Norge.

Sektoren må sammen finne ut hva Entur videre skal brukes til. Vi ser et behov og et felles ønske om enklere og mer kunderettede løsninger både hos kunder og kollektivselskap, sa administrerende direktør Johnny Welle.

IKT Norge, Innovasjon Norge, NSB og Norgesbuss tok sammen med GoMore og andre gründerbedrifter opp hvordan man kan få til innovasjon og utvikling i sektoren. Norge burde være godt posisjonert til å utvikle nye, også eksportérbare, mobilitetsløsninger. NSB investerer, deltar og inngår partnerskap med ulike teknologiselskap. Offentlige innkjøpere som Ruter må forholde seg til regelverket for offentlige anskaffelser, og vil benytte nye ordninger for innovative anskaffelser.