Legestreiken er nå inne i sin tredje uke. Mens Spekter ønsker å beholde dagens avtale som gir rom for å planlegge arbeidstiden for leger på ulike måter, vil Legeforeningene snevre inn avtalen. De har krevd at det bare skal være mulig å planlegge arbeidstiden for leger på én måte. Dette er krav vi ikke kan innfri.

Derfor kan vi ikke innfri Legeforeningens krav:

For det første vil det gjøre det vanskelig for sykehusene å skape pasientens helsetjeneste hvis arbeidstiden kun skal kunne planlegges på den ene måten Legeforeningen vil.

For eksempel innebærer nye pasientrettigheter at pasientene skal ha tidligere beskjed om at henvisningen er mottatt, at den er vurdert, når de har fått time på poliklinikken og hvilken lege de skal møte. I oppdragsdokumentet fra helseministeren til de regionale helseforetakene, er det krevd at sykehusene skal ha minst 6 måneders planleggingshorisont for bemanning på poliklinikken. Det er svært vanskelig å gjennomføre med Legeforeningens krav.

Et annet eksempel er at pasienter med alvorlig sykdom fra 15. september har krav på å få en kontaktlege. Det vil være krevende å tildele pasienten kontaktlege hvis man ikke har oversikt over hvilke leger som skal være tilstede den nærmeste tiden. I de arbeidstidsplanene Legeforeningen krever, vil ikke planlagt fravær fremkomme. Det vil se ut som om en lege skal være på jobb og behandle pasienter, mens realiteten er at han kanskje er på et kurs man har visst om lenge.

For det andre innebærer kravet at sykehusene tvinges til å planlegge driften med det man vet er ubesatte vakter. Dermed er man avhengig av at legene jobber overtid for å dekke dette. Det kan igjen føre til unødvendig lange arbeidsdager- og uker for legene. Overtiden fører også ofte til brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

For det tredje er den måten Legeforeningen vil at arbeidstiden skal planlegges på, den samme som de selv over lang tid har hevdet at legene blir slitne av. Arbeidsgiver har ansvar for både arbeidsmiljø og at arbeidet fordeles mest mulig jevnt. Legeforeningens krav vil begrense muligheten til å ivareta dette ansvaret, og arbeidsgiver må i samarbeid med tillitsvalgte fortsatt kunne ha mulighet til å velge hvilken planleggingsmetodikk som er mest hensiktsmessig.

Oppsummert vil Legeforeningens krav begrense arbeidsgivers muligheter til å planlegge ressursene til det beste både for pasienten, virksomheten og den enkelte lege innenfor de rammer som overenskomsten definerer. Dette innebærer også hensynet til forutsigbarhet og økonomi.

Streik = mytespinning

I forbindelse med streiken spinnes det dessverre myter og spres ukorrekt informasjon om Spekter og helseforetakenes krav og posisjoner.

Arbeidsplaner skal være kollektive og forsvarlige

Legeforeningen hevder at arbeidsplaner som ikke er rullerende og helt like for alle leger, vil gi mindre vern og være mindre forsvarlige. Dette er selvsagt ikke tilfelle. Det er heller ikke tilfelle at arbeidsplaner skal inngås individuelt med den enkelte lege.  

  • Tillitsvalgte får nøyaktige samme innflytelse som nå, og arbeidsplanene skal settes opp kollektivt uavhengig av hvilken planleggingsmetode som brukes.
  • Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett.
  • Arbeidsbelastning skal fordeles mest mulig jevnt uansett hvordan man planlegger, slik det står i tariffavtalen.
  • Reglene i arbeidsmiljøloven om at arbeidstidsordninger skal være forsvarlige, gjelder uansett.
  • Den enkelte lege får ingen ny rolle, bortsett fra en større mulighet til å komme med ønsker om når de skal ha fri og når de skal jobbe – og større mulighet til å få dem innfridd. Rullerende arbeidsplaner, som Legeforeningen krever, tar ikke høyde for den enkeltes ønsker og behov i det hele tatt.

Ingen skal jobbe 60-timers uker 38 uker i strekk

Det har også blitt hevdet at arbeidsgiver nå vil pålegge legene 60-timers arbeidsuker 38 uker i strekk. Dette er ren teori. Alle vet at flere 60-timers uker på rad utfordrer både den enkeltes krav til et forsvarlig arbeidsmiljø og pasientens krav på forsvarlig behandling. Både lovgivningen og overenskomsten pålegger arbeidsgiver å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 60-timers uker flere uker på rad er ikke forenelig med dette.

Arbeidsgiver ønsker ikke arbeidsuker på 60 timer. Det kunne i stor grad ha vært unngått hvis ikke Legeforeningens tillitsvalgte og legene selv hadde stilt krav om å ha hele friuker i arbeidsplanen. Da kunne den totale arbeidstiden vært fordelt på en annen måte, og ekstra belastende uker vært begrenset. Lange helgevakter kunne også vært begrenset om arbeidstiden hadde vært fordelt på flere helger.  

Det er ikke vedtatt å innføre kalenderplaner på alle sykehus

Vi møter ofte påstander om at Spekter krever innføring av kalenderplaner på alle sykehus. Det stemmer ikke. Spekter mener dagens tariffavtale legger til rette for at arbeidstid kan planlegges på mange ulike måter, og foreslår derfor å videreføre den. Noen steder vil det fungere med rullerende planer, slik det praktiseres de fleste steder i dag, andre steder vil kalenderplaner eller andre planleggingsmetoder være det mest hensiktsmessige.

Det er også viktig å minne om at det er frivillig for den enkelte lege å arbeide utover 38/40-timers uker i snitt.

Det skal selvsagt tilrettelegges for gravide leger

Vi hører også påstander om at gravide leger i siste trimester frem til nå har fått vaktfritak, og at Spekter vil fjerne dette fritaket. Dette medfører ikke riktighet. Legene har aldri hatt automatisk fritak fra vakt i tredje trimester. Dette er noe Legeforeningen har påstått, en påstand de tapte i en enstemmig Arbeidsrett i fjor.

På linje med alle andre gravide arbeidstakere i sykehus har selvsagt legene også krav på tilrettelegging dersom de i samråd med sin lege mener dette er nødvendig – uavhengig hvor langt i svangerskapet de er. Det er også tariffestet en bestemmelse om at ingen leger trenger å jobbe mer enn maksimalt 9-timers vakter i tredje trimester, og de kan gjerne få kortere vakter dersom det er nødvendig for å unngå sykmelding. Både legers og andre sykehusansattes rett til tilrettelagt arbeid under svangerskapet er med andre ord godt ivaretatt.

Spekter har for øvrig ved gjentatte anledninger bedt Legeforeningen om å komme med konkrete saker og eksempler dersom de mener at det ikke tilrettelegges godt nok for gravide. Det har de hittil ikke gjort.

Hva nå?

Det er sterkt beklagelig for pasientene som får utsatt sin sykehusbehandling at Legestreiken pågår på tredje uken. Dette er imidlertid en lovlig streik. Dersom Legeforeningen finner ut at de vil endre det kravet de selv har kalt et ultimatum, er Spekter og helseforetakene selvsagt innstilt på å møte til forhandlinger for å finne en løsning på streiken.