Bratten viste til at Oslo Economics har beregnet at mens hver oljearbeidsplass bidrar med 7,6 millioner kroner årlig til verdiskapingen, så bidrar for eksempel en turistarbeidsplass med bare en halv million kroner.

- Oljen har bidratt til at vi er på verdenstoppen i levekår, vi har vent oss til et høyt privat forbruk og åtte av ti ifølge Opinion forventer samme eller høyere velferd som i dag. Det sier seg selv at det blir krevende når inntektene fra petroleumsnæringen går ned, og de offentlige utgiftene til helse og andre velferdstjenester øker som følge av en stadig høyere andel eldre i befolkningen, sa Bratten.

Prioritering må til

Bratten oppfordret de folkevalgte til å prioritere langt strengere enn i dag.

- Vi hører ofte politikerne varsle tydeligere prioriteringer i budsjettene. Men virkeligheten viser noe annet. Stort sett alle samfunnsområder har fått en vekst i bevilgningene hvert eneste år i mange år. Fremover må de folkevalgte være forberedt på mye tyngre prioriteringsbeslutninger. Det er tøft, men nødvendig, og vi som velgere må heie på dem, sa Bratten.

Rammebetingelsene må styrke arbeidslinjen

Bratten understreket også at løsningen for å opprettholde nivået på velferdstjenestene, er at flest mulig jobber mest mulig og står i jobb lengst mulig. I følge SSB, jobbet 37 prosent av de sysselsatte kvinnene og 15 prosent av mennene deltid i 2016. Kvinner uten barn (eller med voksne barn) jobber i større grad deltid enn kvinner med barn under 16 år.

-Det er mange myter knyttet til deltidsarbeid. Men det er dokumentert at småbarnsfasen og omsorg for andre har mindre betydning enn mange tror. Faktum er at mange kvinner jobber deltid for å få såkalt tid til seg selv, særlig kvinner i femtiårene og de med barn over 16 år, sa Bratten.

Hun viste til at dersom alle jobber heltid i 2060, vil det finansiere underdekningen i de offentlige budsjettene.

- Arbeidstidsutvalgets forslag må gjennomføres, siden det vil bidra til at det blir enklere å tilby hele stillinger i virksomheter som er åpne døgnet og uken rundt. I tillegg må offentlig tjenestepensjon tilpasses pensjonsreformen, slik at flere får incitament til å jobbe lenger. Og hvorfor skal offentlig sektor ha pensjonssystemer som privat sektor ikke har råd til, spurte Bratten.

Offentlig sektor må bidra

Bratten påpekte også at når det blir tøffere framover, må også offentlig sektor regne med å bli satt kraftig på prøve.

- Offentlig sektor kan ikke overlate arbeidet med produktivitetsvekst til privat sektor. Men det forutsetter at lederne der har handlingsrom nok til å sørge for de omstillingene som er nødvendig. Det siste vi trenger nå, er mer detaljstyring, flere rapporteringskrav og mer rettighetsorientering. Det truer norske ledelsesidealer som tillit og delegering, og hindrer kreativitet og innovasjoner som er avgjørende for omstilling, slo Bratten fast.