Regjeringen la i dag frem sitt forslag til forbedret pensjonssystem, der et av grepene er å justere pensjonsalderen gradvis i tråd med forventet levealder. Det er et forslag som får støtte fra Spekter.

– Vi lever lenger enn før, og derfor er det naturlig at vi også står i jobb lenger enn før. Norge trenger mer arbeidskraft dersom vi skal utvikle velferdsstaten og fortsette verdiskapingen i offentlige og private virksomheter. Derfor er det positivt at regjeringen nå klart og tydelig støtter Pensjonsutvalgets forslag om å justere pensjonsalderen og aldersgrensen for andre sosiale ordninger, sier Bratten.

Vi trenger folk og kompetanse

Dersom dagens arbeidstakere står to år lengre i jobb vil det frigjøre 40 000 årsverk i det norske arbeidslivet, viser beregninger Spekter har gjort.

– Helsesektoren skriker allerede etter arbeidskraft. Samtidig trenger vi både folk og kompetanse for å gjennomføre det grønne skiftet, utvikle ny teknologi, undervise i skolen og utvikle næringslivet. Eldre arbeidstakere har en erfaring og en kompetanse som vil være viktig for mange arbeidsgivere også etter dagens pensjonsalder. Regjeringens forslag i dag er en nødvendig styrking av arbeidslinja, sier Bratten.

Bør utrede alternativer til AFP

Regjeringen tar derimot ikke til orde for en endring i dagens AFP-ordning, som er en særskilt tilleggspensjonsordning. Ordningen er forhandlet fram av partene i arbeidslivet og er bare tilgjengelig for de som er ansatt i en virksomhet med tariffavtale. Spekter mener ordningen bør avvikles og erstattes av mer treffsikre ordninger.

– Mange av de som i dag ikke har rett til AFP er ansattgrupper med de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene og med den laveste pensjonsopptjeningen. Både sosialt og økonomisk vil det være bedre å utrede alternativer til dagens AFP-ordning og ivareta sliterne i arbeidslivet gjennom ordninger i folketrygden, sier Bratten.

Spekter mener en sliterordning i folketrygden må forutsette at den særskilte AFP-ordningen og sliterordningen i privat sektor avvikles. – Skal det innføres en slik ordning i folketrygden, krever dette imidlertid først en grundig utredning, mener Bratten.

Spekter ønsker også å avvikle dagens særlover knyttet til pensjon, blant annet operapensjonsloven, apotekpensjonsloven og sykepleierpensjonsloven.

Nødvendig med bredt politisk flertall

Bratten oppfordrer nå Stortinget til å utforme et bredt politisk forlik om endringene i pensjonssystemet.

– De siste årene har vi sett flere eksempler på reformer basert på et smalt flertall som reverseres når flertallet skifter. Det har vi ikke råd til i dette spørsmålet. For både arbeidstakere og arbeidsgivere er det avgjørende med god forutsigbarhet i pensjonssystemet. Derfor må endringene som vedtas nå ha et langsiktig perspektiv og en bred politisk forankring, sier hun.