Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter regjeringens forslag om å unnta arrangementsbransjen fra reglene, men presiserer at unntaket er for snevert definert, da det i utgangspunktet ikke er ment å dekke virksomheter som er varige arbeidsgivere og har flere arrangementer gjennom året.

Unntaket fra innleiereglene må gjelde for hele bransjen

– En slik avgrensning vil skape store utfordringer for alle arrangører med en bred arrangementsportefølje og flere arrangementer per år, og gjentakende økt arbeidskraftsbehov i korte perioder knyttet til dette, sier Magnusson, og forklarer:

–  For eksempel presenterer våre profesjonelle kultur- og konserthusmedlemmer et bredt spekter av konserter og sceniske fremføringer gjennom hele året. Felles for disse er at arbeidsmengden og kompetansebehovet varierer sterkt for hvert enkelt arrangement som ofte har ekstern arrangør.

Disse virksomhetene har en driftsmodell basert på en fast basisbemanning, som dekker den stabile arbeidsmengden, og innleie av fagfolk for å dekke den variable arbeidsmengden. Denne modellen sikrer fagfolkene faste ansettelsesforhold hos seriøse tjenesteleverandører, og et fagmiljø som utvikler spisskompetanse på det aktuelle området.

– Dersom adgangen til innleie av slik arbeidskraft forsvinner, vil store grupper av fagfolk, som i dag har faste ansettelsesforhold hos en tjenesteleverandør eller bemanningsforetak, i beste fall bli henvist til små stillingsbrøker og kortvarige ansettelsesforhold hos tjenesteleverandørers tidligere kunder. Vi oppfatter at en slik utvikling står i klar motstrid til intensjonen bak de nye innleiereglene for arrangementsbransjen, sier Magnusson.

Spekter mener derfor forskriften må gjelde for hele bransjen for å sikre en bærekraftig sektor og et publikumstilbud av høy kvalitet. I tillegg kan forskriften virke konkurransevridende om noen aktører kan benytte seg av unntaket, og andre ikke kan gjøre det.

Flere av Spekters medlemmer er kritiske til regjeringens avgrensning

– Olavshallen leier ut konsertsalene til både det frivillige og profesjonelle kulturlivet, og er en viktig arena både for kulturaktørene og for regionens befolkning. Etterspørselen etter å leie salene varierer mye gjennom året, og vi er tidvis helt avhengig av innleie av kompetent personell for å kunne gjennomføre de bookede arrangementene. Et forbud mot innleie vil ramme hardt, og vi vil måtte si nei til mange av de som ønsker å opptre hos oss. Da vil også det økonomiske grunnlaget for drift av huset bli krevende, sier Ann Elisabeth Vedø, direktør Olavshallen.

Harald Furre, administrerende direktør i Kilden teater og konserthus i Kristiansand, følger opp og advarer mot regjeringens avgrensning: – Hvis ikke kunst- og kulturhus unntas fra regelendringene, blir det mindre kunst til folk for tilgjengelige midler og det blir reduserte muligheter for fagfolk til å utvikle sin kompetanse, forteller han.

Også administrerende direktør Per-Harald Nilsson i Stavanger konserthus er kritisk til forslaget: – Stavanger konserthus er en stor oppdragsgiver til leverandører av tekniske tjenester.  Gjennom året tar vi imot et stort mangfold av arrangører, med svært varierende behov for arbeidskraft, noe som gjør at vi trenger fleksibilitet. Hvis vi mister adgangen til å leie inn arbeidskraft fra seriøse tjenesteleverandører, blir hele vår driftsmodell og kulturpolitiske grunnlag satt i spill. Vi handler med leverandører som holder høy faglig standard og som kan dokumentere ordnede arbeidsforhold. Vi tror ingen er tjent med at disse kompetansemiljøene bygges ned - aller minst arbeidstakerne, sier han.

– Det er altså avgjørende for både kunstnerne, kulturarbeiderne, virksomhetene og publikum at institusjonene sikres nødvendig handlingsrom blant annet ved et unntak for hele arrangementsbransjen fra innleiereglene, oppsummerer Åslaug Magnussen Løseth.