Lokomotivmannsforbundet krever at dersom de ikke blir fornøyd med resultatet av det arbeidet myndighetene nå skal iverksette for å presisere de nasjonale kompetansekravene, så gjelder en evigvarende avtale med NSB og CargoNet, hvor Lokomotivmannsforbundet bestemmer kravene til opplæring.

- Det hjelper ikke å endre innpakning når innholdet er det samme. Lokomotivmannsforbundets krav innebærer fortsatt at fagforeningen både skal forhandle om, og kunne streike på, hva som skal være kompetansekrav til lokomotivførere og dermed også sikkerhet i NSB og CargoNet, sier Larsen.

- Vi beklager sterkt at streiken fortsetter. NSB og CargoNet setter sikkerhet høyest, og har ansvar for å sikre at både lokomotivførerne og andre ansatte i selskapene har god og nødvendig kunnskap og kompetanse. Dette ansvaret er det verken mulig eller ønskelig å overføre til en fagforening, sier Larsen.

Spekter og NSB/CargoNet mener det er norske myndigheter som har ansvar for å tydeliggjøre kravene til opplæring av lokomotivførere. Kravene vil være bindende for alle operatørene på norsk jernbane. NSB /CargoNet vil forholde seg til disse kravene.

Dette har Spekter tilbudt for å løse streiken:

18. oktober tilbød Spekter følgende for å løse streiken, men dette ble avvist av Lokomotivmannsforbundet:

  • At det ikke blir foretatt endringer i dagens opplæring av lokomotivførere i NSB/CargoNet inntil myndighetene har avsluttet sitt arbeid vedrørende kompetansekrav for lokomotivførere (senest 15/6-17).

  • At partene sammen kan anmode myndigheten om nødvendige presiseringer i førerforskriften. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den prosessen Jernbanetilsynet har innkalt til for å utarbeide en veileder om kompetansekravene.

  • Dersom NSB /CargoNet etter at myndighetene har avklart kompetansekravene vurderer å innføre endring i opplæringen av lokomotivførere, skal tillitsvalgte involveres i arbeidet så tidlig som mulig. Dersom endringer i opplæringen krever reforhandling av gjeldende særavtale om inntakskrav, opplæring og kompetanseutvikling, skal NSB /CargoNet ta initiativ til slike forhandlinger.