Innlegg i Dagbladet 5. september 2016 av Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i arbeidsgiverforeningen Spekter

I Dagbladet 1. september er legestudent Elisabeth Holven bekymret for at arbeidstidsvernet for leger vil bli svekket dersom ikke Legeforeningen får gjennomslag for sitt krav om at arbeidstid bare skal kunne planlegges på én måte.

Det er ingen grunn til å bekymre seg for at arbeidsplanersom ikke er helt like for alle leger vil være mindre forsvarlige. Arbeidstidsgrensene i tariffavtalen vil gjelde uansett. Det kollektive vernet vil være ivaretatt, sidenarbeidsplaner skal utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte, uavhengig av hvilken planleggingsmetodikk man bruker.

Nye pasient- og brukerrettigheter krever i større grad enn tidligere at sykehusenes aktiviteter og legenesarbeidstid planlegges med lengre tidshorisont. I oppdragsdokumentet fra departementet bes de regionale helseforetakene blant annet om å innføre en planleggingshorisont for bemanning ved poliklinikkene på minimum seks måneder.

Selv om rullerende arbeidsplaner kan ha fungert godt i mange tiår, slik Holven formulerer det, har helseforetakene behov for å kunne planlegge arbeidstidpå flere måter for å oppfylle nye krav og rettigheter.Spekter mener dagens tariffavtale gir rom for dette, og har derfor ikke krevd noen endringer i denne.

For øvrig avtalte Spekter og Legeforeningen i 2014 at alle leger som startet spesialiseringsløpet sitt etter 1. juli 2015 skulle ha fast ansettelse.

Partene er med andre ord enige om at midlertidig ansettelse av leger i spesialisering er en ordning som gradvis fases ut.