Forslaget skal behandles i Stortinget før det er endelig vedtatt. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Det er noen foretak som er unntatt fra ordningen, blant annet private barnehager og andre som er underlagt egne støtteordninger.

Generelt

Regjeringen foreslår at foretak som har minst 30 prosent omsetningsfall som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.  For mars vil satsen være 20 prosent, siden de strenge smittevernstiltakene ble innført først 12. mars.

Det som dekkes er en andel av de faste kostnadene justert for den faktiske omsetningssvikten.

Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

Hva og hvor mye kompenseres

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon.

  1. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned. Kompensasjonen beregnes ut fra størrelsen på de faste kostnadene og graden av omsetningsreduksjon.
  2. Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars). Kompensasjon beregnes ut fra størrelsen på de faste kostnadene fratrukket en egenandel på 10 000 kroner, graden av reduksjon i omsetning og en justeringsfaktor på 80 prosent.

Det er en øvre grense på 30 millioner kroner pr foretak med en høyere maksgrense for konsern.

Hvem er omfattet av ordningen

Ordningen gjelder for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge, med enkelte unntak, blant annet:

  • Finansnæringen
  • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning
  • Olje- og gassutvinning
  • Foretak som er under egne støtteordninger som private barnehager og flyselskaper
  • Foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
  • Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

For Spekters medlemmer må det avklares nærmere hvem som berøres av unntaket om «egne støtteordninger». Private barnehager er nevnt spesielt. I stortingsproposisjonen er det beskrevet at:

«Enkelte bransjer og foretak som kan benytte seg av bransjespesifikke støtteordninger som er etablert for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet, skal heller ikke omfattes. Dette gjelder private barnehager, luftfartsselskaper og frivillige organisasjoner. Foretak som er heleid av stat, fylkeskommune eller kommune og hvor hoveddelen av virksomheten målt i omsetning ikke er i konkurranse med andre, bør heller ikke omfattes. Foretak som er heleid av stat, fylkeskommune eller kommune og hvor hoveddelen av virksomheten målt i omsetning er i konkurranse med andre, bør omfattes av ordningen.»

Dette kan bli nærmere regulert i forskrift.

Hvordan fungerer ordningen i praksis

Ordningen vil bli forvaltet av Skatteetaten. Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste. Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.

Foretakene rapporterer selv inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning i samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk.

Se Regjeringens pressemelding: Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon

Følg proposisjonen her: Prop. 70 LS (2019–2020)