Siden 1919 har FN’s eneste trepartsorganisasjon – Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) - samlet arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter fra hele verden for å utvikle standarder for arbeidslivet.

Også i år er deltakere fra 187 medlemsland i Geneve for å drøfte arbeidslivsspørsmål, gjennomgå overholdelse av vedtatte konvensjoner, og peke ut veien videre.

Spekter har vært representert på arbeidskonferansen de tre siste årene, og støtter opp om det arbeidet ILO gjør for å bidra til et godt arbeidsliv.

ILO’s unike trepartsstruktur gir arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter en likeverdig stemme. Gjennom sosial dialog utvikles arbeidslivsstandarder, programmer og arbeidsprogrammer. Hensikten ersom har til hensikt å utvikle verdens arbeidsliv i den retning felleskapet ønsker.

Direktør Tore Eugen Kvalheim har deltatt som representant for Speker de siste årene, og har fulgt arbeidet fra innsiden.

– I applikasjonskomieten, hvor jeg har fulgt arbeidet de siste årene, gjennomgår vi landenes forpliktelse til å etterleve ILO’s konvensjoner. Brudd på kjernekonvensjonene, organisasjonsfrihet, retten til forhandlinger, forbud mot barnearbeid og tvangsarbeid og arbeid for likestilling er dte som oftes er fremme, sier Kvalheim.

Han påpeker at ingen land liker å komme på listen over de 24 landene som gjennomgås, på folkemunne kalt “naming and shaming.

– Det er mange grove brudd på konvensjonene mange land har ratifisert. Det forteller oss at vi har et meget godt arbeidsliv i Norge, sier Kvalheim.

Han mener noe av det mest spennende under årets konferanse har foregått i komiteen som har drøftet et rammeverk som tar tak i utfordringene rundt trakassering og vold i arbeidslivet. Slik det ligger an nå, kommer man på konferansen neste år, under feiringen av ILO’s 100’års jubileum, til å bli enige om en ny konvensjon.

- Vårt utgangspunkt er at rammeverket må være såpass generelt at det ikke krasjer med vår egen grundige lovgivning på området. Det vet vi regjeringen også er opptatt av. Blir konvensjonen for detaljert, blir spørsmålet om ratifisering vanskeligere, sier Kvalheim.

Han understreker at en vanlig misforståelse er at ILO’ konvensjoner er til kun for å sikre arbeidstakernes vilkår,

- ILO’s konvensjoner, avtalt mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter har også til hensikt å ivareta arbeidsgivernes interesser. Derfor er det viktig at vi slutter opp om ILOs arbeid, avslutter Kvalheim.

Vil du vite mer om ILO, se: www.ilo.org