Tor Arne Solbakken påpeker i DNs arbeidslivsdebatt at Norge har høy sysselsetting og produktivitet, og avviser derfor debatten om hvorvidt dagens reguleringer er hensiktsmessige for morgendagens arbeidsliv (DN 18. juli). Dette må tolkes som at LO mener den gamle tesen om "never change a winning team" skal gjelde. Tidligere har Negotias leder Inger Lise Rasmussen hatt samme resonnement i debatten.

Begge bekrefter dermed min påstand i DN om at det er snikinnført et forbud mot å diskutere arbeidsmiljøloven.

SSB anslår en mangel på 56.800 helsefagarbeidere og 28.200 sykepleiere i 2035. Dette betyr at hver tredje ungdom må velge en helse- og sosialfaglig utdanning for at behovet skal kunne dekkes.

I tillegg har vi et stort behov for arbeidskraft til den delen av arbeidslivet som står for den økonomiske verdiskapningen. I 1950 var det 7 arbeidstagere bak hver pensjonist, i 2060 vil det være 1,7. På tross av høy sysselsetting, er deltidsandelen blant kvinner 41 prosent, og 90 prosent av all deltid er frivillig og selvvalgt.

Regjeringen skriver i sin perspektivmelding og i forslag til nasjonalbudsjett at arbeidsinnsatsen må økes om vi skal kunne opprettholde velferdsnivået vi med rette er så stolte av. Faktum er massivt, og innenfor den norske modellen må det være mulig å diskutere hvordan vi kan utvikle arbeidslivets reguleringer slik at mer arbeidskraft utløses til beste for individets økonomiske selvstendighet, for bedriftens arbeidskraftbehov og for velferdssamfunnet som helhet. Spekter har en genuin og grunnleggende tro på det organiserte arbeidslivet, der tariffavtalene binder partene sammen. Jeg gjentar derfor vårt forslag om en ekspertbasert arbeidstidskommisjon som gjennomgår hvordan loven og tariffavtalene virker sammen. Denne dokumentasjonen vil gi et omforent grunnlag for diskusjon, og hindre anekdotebaserte debatter der vi avviser hverandres eksempler som relevante.

Det er nemlig ingen motsetning mellom det organiserte arbeidslivet og utvikling av reguleringene. Det er derimot fare på ferde hvis vi tror for bokstavelig på tesen om "never change a winning team".