Skaper fokus på alder

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring rapporten "Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder". Verken rapporten eller øvrige faktagrunnlag underbygger behovet for slik lovregulering. En slik regulering kan derimot komme til å gjøre alder til tema i alle sammenhenger, og vil kunne skape kunstige og uheldige motsetninger mellom aldersgrupper og generasjoner. Spekter mener at forskjellsbehandling på grunn av alder ofte er saklig begrunnet, og at alderskriteriet i utgangspunktet er sosialt og kulturelt nøytralt. 

Uklare konsekvenser

Spekter reagerer på at rapporten blir sendt på høring uten en grundig konsekvensvurdering. Rapporten inneholder kun noen få linjer der forfatterne mener at en innføring av et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet ikke vil medføre samfunnsøkonomiske konsekvenser fordi de offentlige eller private parter ikke påtar seg nye forpliktelser eller omkostninger. For Spekter er det underlig at dette bare konstateres uten noen nærmere vurdering.

Holdningsendring fremfor forbud

Dersom man likevel mener at diskriminering pga alder er et så utstrakt problem at det må iverksettes særskilte tiltak, bør ikke slike tiltak omfatte ytterligere lovgivning. Dette er et område som er dårlig egnet for rettsliggjøring, men som derimot vil være bedre egnet for tiltak med sikte på å endre holdninger.

Les hele høringssvaret her: