Finansministeren hadde invitert en rekke aktører til å gi innspill til den neste perspektivmeldingen som er varslet i 2017. Bratten vektla at økt arbeidsinnsats er en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat i fremtiden, og at blant annet mer handlingsrom til ledere og utskilling av flere statlige tjenester fra forvaltningen kan være virkningsfulle tiltak.

Gi lederne handlingsrom

- Lederne må ha et romslig handlingsrom for å legge til rette for innovasjon og nyskaping. Det må være en større bevissthet rundt at for hvert nye myndighetspålagte krav som  innføres, blir mer tid og ressurser brukt på oppfølging og rapportering,  sa Bratten.

Hun understreket at kontroll og tilsyn er nødvendig for å hindre lovbrudd og sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv, men at omfanget av granskninger, forvaltnings- og kvalitetsrevisjoner, bidrar til at ledelsen må vie stadig mer oppmerksomhet på oppfølging og kontroll.

Arbeidsinnsatsen må styrkes

Spekter anser at det er høy oppslutning om en skattefinansiert velferdsstat i Norge. Bratten refererte til at tidligere perspektivmeldinger, statsbudsjett og utredninger har slått fast at folk i snitt må jobbe 165 timer mer i året for å opprettholde velferdsstaten. I tillegg må produktiviteten økes

- Det første politikerne bør gjøre, er å vedta de endringene Arbeidstidsutvalget nylig foreslo. Det kan blant annet bidra til å sikre mer heltidsarbeid, bedre driftssituasjonen for mange virksomheter og dermed styrke produktiviteten, mente Bratten. 

Fortsatt potensial for utskilling

Hun tok også til orde for at man bør vurdere å skille ut flere statlige tjenester fra forvaltningen.

-Det er fortsatt et potensial for utskilling. De virksomhetene som allerede er skilt ut, kan vise til gode resultater, høy effektivitet, god økonomistyring og fornøyde kunder. Det er på tide å vurdere tilknytningsformen til for eksempel universitet og høyskoler, sa Bratten.

Erfaringene med utskilling av statlige virksomheter er svært gode, noe som blant annet er dokumentert i rapporten «Fra vesen til virksomhet».

Bratten viste til Spektermedlem Posten Norge AS, som ble aksjeselskap i 2002, som et vellykket eksempel på utskilling. Før var Postverket en utgiftspost på statsbudsjettet. Nå kan staten ta utbytte fra Posten.

- Posten har etter min mening gjennomført en av de største og mest vellykkede omstillingene i offentlig sektor i Norge. Fra 1. januar i år, har Posten ingen lovfestede særvilkår lenger, og det er nå fri konkurranse i postmarkedet, sa Bratten.

Informasjon og opptak fra seminaret finner du på Regjeringens nettsider:
Seminar om fremtidens velferdssamfunn