En partssammensatt arbeidsgruppe, der også Spekter var representert, har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet vurdert arbeidsgiverbetalingen i permitteringsordningen.

Gruppen har også sett nærmere på hvordan drøfting og varsling ved permittering eventuelt kan lovfestes. Det er uenighet i gruppen om hvorvidt reglene om drøfting og varsling ved permittering bør lovfestes. Sammen med NHO, mener Spekter at det ikke er behov for en slik lovfesting, siden regler for dette er avtalt i Hovedavtalen.

- Permitteringsregelverket må være så fleksibelt at det raskt kan tilpasses ulike økonomiske situasjoner, sier Kvalheim.

Arbeidsgruppen har lagt frem ulike modeller for både lengden på permitteringsløpet og arbeidsgivers delfinansiering, men uten å konkludere. I rapporten fremhever gruppen at regelverket bør balansere arbeidsgivers behov for permitteringsmulighet med samfunnets ønske om best mulig bruk av arbeidskraften. 

Momenter fra rapporten:

  • Permitteringsmuligheten gir bedrifter anledning til å beholde viktig kompetanse og bidrar til å fremme bruk av faste ansettelser.
  • Bedriftenes lønnsplikt i starten av en permitteringsperiode bør ikke være for kort (mye byråkrati) eller for lang (kostbar for bedriftene).
  • Drøfter flere modeller for arbeidsgiverbetaling. Gruppen mener det er viktigere å ha en permitteringsordning som er administrativ enkel og som raskt kan tilpasses ulike konjunktursituasjoner.
  • For å unngå særlig lange permitteringer kan finansieringsansvaret for arbeidsgiver fordeles utover i permisjonsløpet.

Klikk her for å lese hele rapporten på regjeringen.no