Sintef har evaluert IA-avtalen 2010-2013 på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Forskerne konkluderer med at man har fått til en god utvikling, men at man ikke når alle mål i IA-avtalen. Det totale sykefraværet er på vei ned, men det er litt tidlig å konkludere om man oppfyller ambisjonen om 20 prosent reduksjon fra 2001.  

- Deler av dagens sykmeldingsordning har vist seg å være for lite målrettet. Det er svært ressurskrevende å kjøre det samme oppfølgingsopplegget uavhengig av hva sykmeldingen skyldes. De samme skjemaene må fylles ut og møtene gjennomføres uansett. Reglene tar heller ikke hensyn til at folk er forskjellige og trenger ulik oppfølging for å komme tilbake til jobb,  mener administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter. 

Hva med kvinnefraværet?

 Spekter mener det er betenkelig at forskerne ikke har sett nærmere på hvorfor kvinner er mer sykmeldt enn menn.

-I dag har kvinner betydelig  høyere sykefravær enn menn uansett yrke, næring og sektor.  Det er derfor på tide at partene i IA-avtalen får mer kunnskap, gjerne gjennom forskning, som kan bidra til å forklare de store kjønnsforskjellene i sykefravær, sier Bratten. 

Spekter savner også kunnskap om hvorvidt tilretteleggingstilskuddet fungerer for å få en indikasjon på om dette bør videreføres. 

Ønsker avtale for å mobilisere arbeidskraft

Spekter mener at selv om IA-avtalen har gitt resultater, må den må både forsterkes og fornyes. 

- I den videre prosessen må vi tenke på hvordan IA-arbeidet kan forsterkes. Samtidig må vi jobbe mer målrettet og bredere for å mobilisere den arbeidskraften vi trenger. Det er avgjørende for å sikre fremtidig økonomisk verdiskapning og en bærekraftig velferdsstat med universale velferdsgoder. Vi har tidligere foreslått at IA-avtalen må endres til å bli en mobiliseringsavtale, en MOA-avtale, og mener fortsatt at dette er den riktige veien å gå når IA-avtalen skal forhandles på nytt til høsten, sier Bratten.