– Diskusjonen om hvordan man skal beholde seniorer som har en etterspurt kompetanse, bør være mest mulig basert på fakta og kunnskap om hvilke valg seniorene gjør og hvordan de tenker, sier Olav Kvam, fagdirektør i Spekter.

Dette er bakgrunnen for at Spekter, sammen med Vestre Viken og Sørlandet Sykehus, har inngått et samarbeid med Senter for seniorpolitikk om et kartleggingsprosjekt. Prosjektsamarbeidet inkluderer også Norsk sykepleieforbund, Fagforbundet og KLP.

Resultatene fra kartleggingen skal kunne brukes til videreutvikling av seniorpolitikken i helseforetakene, og også inngå i kompetanse- og kunnskapsformidling på kurs, konferanser og seminarer som organisasjonene arrangerer, samt som informasjonsmateriell på nett og som inspirasjon lokalt. 

– Forskningsstiftelsen Fafo har fått oppdraget med å kartlegge arbeidssituasjonen for sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år. Grunnet koronasituasjonen har oppstarten blitt utsatt, men nå er vi endelig i gang, sier Kvam.

Kartlegging av registerdata

Kartleggingen består av to deler: Først skal Fafo gå gjennom registerdata for å finne ut hvor mange seniorer som jobber på sykehusene som sykepleier, hjelpepleier og helsefagarbeider. De skal også finne ut hvor stor andel seniorene utgjør av totalen. Fafo skal analysere hvilke arbeidsforhold seniorene har, inkludert arbeidstid, deltid, kompetanse, utdanningsnivå, bemanning, osv.

Registerdata skal også belyse de ulike veiene seniorene tar ut av yrket. Blir de pensjonister, uføre, eller begynner de å jobbe et annet sted når de slutter på sykehuset? 

Spørreundersøkelse

I neste del vil Fafo gjennomføre en spørreundersøkelse med sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere over 50 år. Målet er å finne ut hva som skal til for at flere skal ønske å jobbe lenger i sykehuset. Spørsmålene skal utformes i samarbeid med de som er ansvarlige for prosjektet. 

Analyse og anbefalinger

Mot slutten av 2021 skal Fafo levere sin analyse av situasjonen, med anbefalinger for tiltak.

– Analysen og anbefalingene vil sykehusene kunne benytte i arbeidet med å utvikle en seniorpolitikk som kan bidra til at seniorene ønsker å jobbe lengre.  Resultatene fra denne karleggingen vil også være interessant for IA-arbeidet med bransjeprogrammet for sykehusene, sier Olav Kvam.

Det er Senter for seniorpolitikk som skal lede prosjektet.