Blant deltakerne på rundturen var ledelsen for både Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Innledningsvis bemerket Bratten også at disse virksomhetene har jobbet systematisk og langvarig med mangfoldsarbeid i mange år, helt uavhengig av og lenge før for eksempel den såkalte aktivitets- og redegjørelsesplikten ble vedtatt. Bratten uttrykte bekymring for om rapporteringskravene på området nå er i ferd med å bli så omfattende at det kan ta ressurser fra konkret mangfoldsarbeid.  

Arrangerte studietur om likestilling og mangfold 

Spekter hadde invitert til studietur til fire medlemsvirksomheter, hhv. Posten Bring, Sporveien, Oslo universitetssykehus og NRK, for å se på hvordan de har lykkes med sine strategier med å jobbe for et godt arbeidsmiljø preget av både likestilling, mangfold og integrering.  

I tillegg til representanter fra myndighetene, deltok flere av de som jobber med disse spørsmålene i de fire nevnte virksomhetene for å lære av hverandres erfaringer.  

Mangfold i Posten Bring AS 

Turen startet hos Posten Bring AS, der konserndirektør HR, Nina Yttervik fortalte om selskapets arbeid rundt mangfold og inkludering. Posten vant blant annet den anerkjente Mangfoldsprisen helt tilbake i 2005, og har et overordnet mål om at mangfoldet i konsernet skal speile samfunnets mangfold. Katarina Tomhill, rådgiver, som gikk ytterligere i detalj rundt Postens satsinger, kunne vise til en omfattende tiltaksliste som skal bidra til å fremme dette målet. Til slutt kunne Raina Deirir fortelle om hvordan hun har fått mulighet til å kvalifisere seg til en ny attraktiv stilling gjennom et eget kvalifiserings- og hospiteringsprogram. Dette er et program Posten har utviklet for å ivareta talenter med en særskilt kompetanse de i utgangspunktet ikke får utnyttet i den opprinnelige stillingen.    

Sporveien jobber for toleranse og respekt 

Neste stopp på rundturen var Sporveien, som drifter kollektivtransporten i Oslo, med både t-banen, trikken og buss. Her orienterte konsernsjef Birte K.W. Sjule om selskapet og den overordnede driften, mens Christina Styrvold Wiggen, konserndirektør juridisk, HR, HMS, kvalitet og compliance, gikk gjennom strategier og rammeverk for hvordan Sporveien jobber med mangfold, inkludering og likestilling, blant annet for å oppnå toleranse og respekt mellom de ansatte som kommer fra 25 ulike nasjoner. Gjestene ble også tatt med på et besøk i T-banens operasjonsrom, hvor det jobber mange med ulik etnisk bakgrunn. 

Oslo universitetssykehus arbeider aktivt med integrering 

Oslo universitetssykehus har ansatte fra over 100 nasjonaliteter, og har utarbeidet en egen hanglingsplan for mangfold og integrering, som ble presentert av HR-direktør Susanne Flølo i sammen med spesialrådgiver HR Sara Kornelius og Maja Garnaas Kielland, spesialrådgiver mangfold og likeverdige helsetjenester. Administrerende direktør for Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth, orienterte dessuten om driften ved sykehuset og det generelle arbeidsmiljøarbeidet. Etter orienteringen ble deltakerne tatt med til et besøk i sykehusets sterilavdeling, hvor ansatte fra mange ulike land og kulturer jobber sammen. Sterilsentralen har særlig vektlagt viktigheten av norskkunnskaper og – opplæring.  

NRK skal ha flerkulturell kompetanse 

Siste stopp for dagen var hos NRK, der kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen tok imot og innledet med en gjennomgang av selskapets overordnede likestillings- og mangfoldsarbeid. Dette ble videre utdypet av Siri Antonsen, tilgjengelighetssjef, som fortalte om det strategiske og praktiske arbeidet som gjøres både innad i organisasjonen, men også ut mot publikum - ut fra at NRK skal ivareta sin særskilte rolle som allmenkringkaster. I tillegg presenterte Iram Ansari prosjektet NRK FleRe, som har mål om å rekruttere og utvikle journalister med flerkulturell kompetanse. Programmet har hatt stor måloppnåelse, og over 80 prosent av de som har deltatt, jobber senere i NRK eller andre medier/kommunikasjonsarbeid.  

Mange ubrukte ressurser 

På vegne av alle deltakerne fra LDO, IMDi og Bufdir, avrundet likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon dagen gjennom å oppsummere sine inntrykk. Han mente det hadde vært en lærerik dag med mange gode eksempler på det gode arbeidet som blir gjort i de fire virksomhetene.  

– Mitt inntrykk er at vi opplever enorm interesse for både likestillings- og mangfoldsarbeid, samtidig som vi ser at vi har mange ubrukte ressurser i befolkningen som bare venter på å få slippe til i arbeidslivet, oppsummerte han.